Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50.000 (OGK RH)

Osnovna geološka karta 1.50:000 RH

Osnovna geološka karta 1.50:000 RH – Geološko-geografska područja (objavljeni listovi)

Metodologija izvođenja projekta „Osnovna geološka karta 1:50.000“ podrazumijeva pripremne radove, terenska istraživanja, laboratorijska istraživanja te završne kabinetske radove. Tijekom pripremnih kabinetskih radova proučava se sva postojeća dokumentacija o području predviđenom za istraživanje. Terenski radovi sastoje se od prospekcije, snimanja geoloških stupova i geološkog kartiranja. Zadatak terenske prospekcije je odabir najpovoljnijih profila za snimanje detaljnih geoloških stupova. Nakon terenskih istraživanja, kabinetske obrade podataka i laboratorijske analize uzoraka prikupljenih tijekom snimanja stupova, izdvajaju se litostratigrafske jedinice koje čine osnovu za geološko kartiranje na istraživanom području. Kartiranjem se utvrđuje prostorni raspored litostratigrafskih jedinica i njihov međusobni odnos. Uz to prikupljaju se i uzorci za paleontološke, sedimentološke, petrografske i kemijske analize. Završni kabinetski radovi sastoje se od analize svih prikupljenih podataka koji se sintetizirani kartografski prikazuju kroz  geološku kartu u mjerilu 1:50.000.

Postupak izrade standardiziranog lista OGH RH

OGK čini temelj za sve tematske geološke karte i za istraživanja na razini primijenjene geologije, pri čemu se interdisciplinarnim pristupom izradi tematskih karata povećava transfer znanja unutar geoloških disciplina ali i između geologa i stručnjaka drugih specijalnosti (prostornih planera, krajobraznih inženjera, urbanista i dr.).

Na projektu OGK RH sudjeluju svi djelatnici Zavoda za geologiju. Projekt je organiziran prema velikim geološkim cjelinama odnosno područjima RH: PANONSKOM i DINARSKOM, prema kojima su organizirani timovi osposobljeni za samostalno obavljanje znanstvenih i stručnih istraživanja u području prirodnih znanosti, polju geologija.

Primjer OGK RH 1:50.000 panonskog područja

Primjer OGK RH 1:50.000 dinarskog područja

Projekti vezani uz izradu OGK RH organiziraju se i kao dijelovi interdisciplinarnih, razvojnih projekata, koji se prijavljuju na domaće i međunarodne natječaje. Pritom se rezultati istraživanja takvih projekata ugrađuju u OGK RH.

Primjer OGK RH 1:50.0000 Nacionalnog parka

S obzirom na to da su za primijenjene projekte i istraživanja najčešće potrebne karte krupnijeg mjerila (1:5.000, 1:10.000, 1:25.000), metodologija izrade OGK RH prilagođena je razradi i nadopuni prikupljenih podataka koja omogućuje izradu kvalitetnih geoloških podloga za potrebe primijenjenih istraživanja, čime se znatno umanjuju troškovi takvih istraživanja.

Litostratigrafski princip izrade OGK RH od ključnog je značaja za ovaj cilj,  pri čemu posebno valja naglasiti značaj suvremenih geoloških podloga za:

  1.  kategorizaciju stijena s obzirom na hidrogeološke značajke;
  2.  definiranje svih vrsta mineralnih sirovina;
  3. definiranje stijenskih jedinica i dubinskih geoloških struktura u naftno-geološkom smislu;
  4. izdvajanje stijenske mase s opisanim osnovnim inženjerskogeološkim značajkama za primijenjena istraživanja pri izradi raznih građevinskih i drugih tehničkih projekata;
  5. izradu karata geohazarda, u okviru izrade prostornih planova;
  6. definiranje stijenskih jedinica i dubinskih geoloških struktura s ciljem efikasnijeg skladištenja CO2;
  7.  izdvajanje stijenske mase s opisanim osnovnim značajkama nužnim za definiranje obnovljivih izvora energije.

Dinamika istraživanja i izrade listova OGK RH uvelike ovisi o razini financiranja trajnog programa temeljnih istraživanja u pojedinom programskom razdoblju, odnosno uspješnosti prijave i realizacije razvojnih i primijenjenih projekata u okviru kojih se izrađuje geološka karta istog mjerila (EU projekti, gospodarski projekti…).

Znanstvena razina istraživanja unaprjeđuje se kroz teme koje se obrađuju s ciljem objavljivanja znanstvenih radova i izrade doktorata te postdoktorskih istraživanja, koje vode istaknuti istraživači na projektu OGK RH kao mentori, a kroz koje se rješava problematika nužna za izradu OGK RH na znanstvenim temeljima. Time se pripremaju nova područja za kartiranje i unapređuje neka od znanstvenih geoloških disciplina koje se koriste kod istraživanja u okviru OGK RH. Pritom posebno treba uzeti u obzir aktualne znanstvene dosege iz predmetne problematike i poticati suradnju sa znanstvenicima i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Istraživanje kvartarnih naslaga u razvijenim zemljama čini poseban vid sustavnih istraživanja radi specifične metodologije i značaja kvartarnih pokrova (vodonosnici, poljoprivreda i ribarstvo, podmorje…). Budući da su istraživanja tih najmlađih naslaga tek generalno opisana u Uputama za izradu OGK RH, u okviru projekta radi se na kadrovskoj i metodološkoj pripremi za oba velika kvartarna sustava (kopneni i marinski), čime se unapređuju istraživanja tih naslaga na području RH, a to uvelike ovisi o međunarodnoj i međuinstitucionalnoj suradnji.

Izrada geoloških 3D modela postaje nezaobilazna osnova za razne aspekte primijenjene geologije, a za njihovu izradu često je na raspolaganju samo OGK odnosno na temelju karte interpretirani geološki profili (Vis 3D).

U ostale ciljeve vezane uz izradu OGK RH ubraja se i izrada tematskih geoturističkih karata za potrebe obilježavanja geostaza i geolokaliteta, potrebe razvoja geoturizma odnosno nacionalnih parkova, parkova prirode, geoparkova, turističkih zajednica i sl., što ovisi o razini financiranja, odnosno raspoloživom kadrovskom potencijalu.

 

Geoturistička karta Geoparka Viški arhipelag

S obzirom na strateški značaj ovog projekta kroz koji se organiziraju temeljna geološka istraživanja na državnoj razini, ali i broj suradnika na projektu, projekt je organiziran kao trajni program Zavoda za geologiju, koji se provodi prema Uputama za izradu OGK RH, a koje se u skladu s aktualnim potrebama društva i recentnim dosezima geoznanosti kontinuirano nadograđuju. Istraživanja u okviru svih ostalih projekata Zavoda za geologiju u najvećoj mogućoj mjeri se usklađuje s Uputama za izradu OGK RH, a podatci prikupljeni tijekom rada na tim projektima unose se u bazu i koriste za potrebe izrade OGK RH.

hr
Skip to content