Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA KVARTARA

Geokemijska istraživanja okoliša

U današnje vrijeme geokemijska se istraživanja sve više vežu za praćenje stanja i očuvanje okoliša. U tu svrhu, prostorni se geokemijski podaci u geoinformacijskim sustavima (GIS) povezuju u baze podataka, iz čega nastaju geokemijske karte i atlasi koji su potreba, a sve više i standard nacionalnih programa održivog razvoja.

U Zavodu za geologiju su geokemijska istraživanja usmjerena na I) izradu geokemijskih atlasa drenažnih bazena u kojima se izdvajaju geogeni i antropogeni utjecaji na tlo i procjenjuje njegovo eventualno onečišćenje; II) urbano geokemijsko ispitivanje tala u naseljima i gradovima Republike Hrvatske vezano za geokemijsku karakterizaciju tala u smislu detekcije povišenih sadržaja potencijalno toksičnih kemijskih elemenata što ima izniman značaj za dugoročno planiranje urbanizacije naselja i gradova, a bitno se odražava i na samu kvalitetu života u njima.

U Zavodu za mineralne sirovine  provode se geokemijska istraživanja, koja uključuju geokemijsko kartiranje i rekonstrukcije kvartarnih okoliša na temelju jezerskih i morskih sedimenata te geološko istraživanje podmorja. Geokemijsko kartiranje RH rezultiralo je izradom geokemijskog atlasa RH (Halamić & Miko, 2009) i omogućuje dugotrajniji monitoring geokemijskog stanja tala, te  praćenje organske tvari u tlima. Istraživanje geokemije okoliša uključuje i geokemiju urbanih područja, u svrhu utvrđivanja antropogenog utjecaja na okoliš. Geokemijska karakterizacija jezerskih i plitkomorskih sedimenata i njihovih slivnih područja provodi se za rekonstrukciju kvartarnih okoliša, utvrđivanja porijekla materijala, stupnja onečišćenja i zakiseljenosti odnosno eutrofikacije jezera, rijeka i mora, kao i šumskih tala, uzrkovanih klimatskim ili antropogenim promjenama.

Geokemijska istraživanja okoliša provedena su u sklopu projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“, tijekom kojeg se provelo uzorkovanje tala Hrvatske sa 720 lokacija i analiziralo ukupno 1880 uzoraka.  Rezultati projekta su izračuni organskog ugljika (Corg) u tlu, rekalkulacija zaliha ugljika (C) u tlu napravljenih 2012. godine s novim podacima za C i fizikalnim parametrima, izračuni Corg u organskom sloju za šumska tla, izračuni ukupnog dušika (N) i odnosa C i N, definiranje i smanjenje najčešćih izvora nesigurnosti pri procjeni zaliha Corg u tlu (gustoće tla i kamenitosti ili skeleta u tlu) te izrada i valorizacija regionalnih pedotransfernih funkcija radi bolje procjene gustoće tla i skeleta iz ostalih dostupnih podataka. Rezultati projekta dostupni su na ENVI portalu okoliša:

http://envi.azo.hr/?topic=3

Karta zalihe organskog ugljika u tlu Republike Hrvatske.

Prostorna raspodjela olova u tlu na području grada Siska

Skip to content