Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA KVARTARA

Geokemijska istraživanja okoliša

U današnje vrijeme geokemijska se istraživanja sve više vežu za praćenje stanja i očuvanje okoliša. U tu svrhu, prostorni se geokemijski podaci u geoinformacijskim sustavima (GIS) povezuju u baze podataka, iz čega nastaju geokemijske karte i atlasi koji su potreba, a sve više i standard nacionalnih programa održivog razvoja.

U Zavodu za geologiju su geokemijska istraživanja usmjerena na I) izradu geokemijskih atlasa drenažnih bazena u kojima se izdvajaju geogeni i antropogeni utjecaji na tlo i procjenjuje njegovo eventualno onečišćenje; II) urbano geokemijsko ispitivanje tala u naseljima i gradovima Republike Hrvatske vezano za geokemijsku karakterizaciju tala u smislu detekcije povišenih sadržaja potencijalno toksičnih kemijskih elemenata što ima izniman značaj za dugoročno planiranje urbanizacije naselja i gradova, a bitno se odražava i na samu kvalitetu života u njima.

U Zavodu za mineralne sirovine i marinsku geologiju provode se geokemijska istraživanja, koja uključuju geokemijsko kartiranje i rekonstrukcije kvartarnih okoliša na temelju jezerskih i morskih sedimenata te geološko istraživanje podmorja. Geokemijsko kartiranje RH rezultiralo je izradom geokemijskog atlasa RH (Halamić & Miko, 2009) i omogućuje dugotrajniji monitoring geokemijskog stanja tala, te  praćenje organske tvari u tlima. Istraživanje geokemije okoliša uključuje i geokemiju urbanih područja, u svrhu utvrđivanja antropogenog utjecaja na okoliš. Geokemijska karakterizacija jezerskih i plitkomorskih sedimenata i njihovih slivnih područja provodi se za rekonstrukciju kvartarnih okoliša, utvrđivanja porijekla materijala, stupnja onečišćenja i zakiseljenosti odnosno eutrofikacije jezera, rijeka i mora, kao i šumskih tala, uzrkovanih klimatskim ili antropogenim promjenama.

Geokemijska istraživanja okoliša provedena su u sklopu projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“, tijekom kojeg se provelo uzorkovanje tala Hrvatske sa 720 lokacija i analiziralo ukupno 1880 uzoraka.  Rezultati projekta su izračuni organskog ugljika (Corg) u tlu, rekalkulacija zaliha ugljika (C) u tlu napravljenih 2012. godine s novim podacima za C i fizikalnim parametrima, izračuni Corg u organskom sloju za šumska tla, izračuni ukupnog dušika (N) i odnosa C i N, definiranje i smanjenje najčešćih izvora nesigurnosti pri procjeni zaliha Corg u tlu (gustoće tla i kamenitosti ili skeleta u tlu) te izrada i valorizacija regionalnih pedotransfernih funkcija radi bolje procjene gustoće tla i skeleta iz ostalih dostupnih podataka. Rezultati projekta dostupni su na ENVI portalu okoliša:

http://envi.azo.hr/?topic=3

Karta zalihe organskog ugljika u tlu Republike Hrvatske.

Prostorna raspodjela olova u tlu na području grada Siska

hr
Skip to content