Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

HIDROGEOLOŠKA I INŽENJERSKO GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Inženjerskogeološka istraživanja

Inženjerska geologija je znanost posvećena istraživanju, proučavanju i rješavanju inženjerskih i okolišnih problema koji mogu biti posljedica interakcije geologije i aktivnosti čovjeka. Inženjerska geologija (IG) se također bavi predviđanjem, razvojem preventivnih mjera i ublažavanjem posljedica geoloških hazarda.

U sklopu inženjerskogeološkog istraživačkog i stručnog rada u Institutu provodi se:

 • identifikacija geoloških materijala i njihovo definiranje u prostoru
 • definiranje fizičkih i mehaničkih svojstva geoloških materijala i masa
 • analiza relevantnih geomorfoloških, litoloških, strukturnih i hidrogeoloških značajki područja
 • određivanje parametara geoloških materijala i inženjerskih zahvata koji utječu na stabilnost padina, površinskih ili podzemnih kopova
 • identifikacija i određivanje značajki geoloških hazardnih procesa (poput klizanja, odranjanja, tečenja materijala, različitih oblika usijedanja)
 • definiranje geoloških uvjeta i značajki koji utječu na spomenute geohazardne procese
 • definiranje svih geoloških značajki koje utječu na izgradnju, eksploataciju objekata i kopova, ili djeluju na promjene u okolišu
 • izrada modela kojima se opisuju i definiraju inženjerskogeološke značajke s ciljem definiranja ponašanja u prirodnim uvjetima ili nakon izgradnje
 • predviđanje promjena svih navedenih svojstava tijekom vremena
 • izrada inženjerskogeoloških karata različitih mjerila i namjena
 • predlaganje preventivnih i sanacijskih mjera, ili mjera poboljšanja značajki terena i očuvanja okoliša

Do ovih spoznaja dolazi se korištenjem: postojeće literature i podataka, dosadašnjih znanstvenih spoznaja i terenskih istraživanja. Terenska prospekcija, kartiranje i istraživanje provodi se uz pomoć opreme s kojom raspolaže grupa za IG:

Primjena rezultata inženjerskogeoloških istraživanja:

 • prostorni i planovi različitih mjerila
 • ocjena pogodnosti i definiranje terena za izgradnju kapitalnih infrastrukturnih objekata (ceste, mostovi, vijadukti, podzemni prostori, željeznički pravci, brane, skladišta opasnog otpada)
 • odabir varijantnih rješenja ili izgradnja u skladu s geološkom sredinom s ciljem poboljšanja sigurnosti, trajnosti i ekonomičnosti objekata, a posebno zaštite okoliša.
 • podloge za geotehničko projektiranje raznih zahvata i građevina
 • inženjerskogeološki izvještaji, analize i studije različitih namjena (građevinarstvo, vodoprivreda, elektroprivreda, rudarstvo, šumarstvo, agronomija i ostalo)
 • evidencija, istraživanje i definiranje geodinamičkih procesa i pojava
 • izrada karata podložnosti geohazardnim i ostalim geološkim procesima u prostoru, kao i procjena hazarda i rizika.

Tijekom inženjerskogeoloških istraživanja nastoje se uvesti novi postupci i metode prikupljanja i obrade podataka. Sustavno se nabavljaju i suvremeniji instrumenti za in-situ mjerenja, uzorkovanja i ispitivanja, kao i noviji specijalizirani software i informatička oprema.

U ovoj istraživačkoj grupi trenutno djeluje osam inženjerskih geologa, od kojih je pet doktora znanosti. Trenutno je istraživački i stručni rad usmjeren na nekoliko osnovnih tema:

 • Primjena terestičkih i zračnih metoda daljinskih istraživanja u inženjerskoj geologiji
 • Definiranje karakterističnih inženjerskogeoloških značajki materijala u područjima ugroženim geohazardnim procesima
 • Izrada inženjerskogeoloških karata, karata podložnosti i hazarda
 • Primjena statističke obrada podataka
 • Istraživanje i monitoring klizišta, odrona i ogolina
 • Istraživački radovi za izgradnju i sanaciju građevinskih objekata svih vrsta
hr
Skip to content