Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

TEMELJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Sedimentologija, mineralogija i petrologija sedimentnih stijena

U Zavodu za geologiju provode se sedimentološka istraživanja koja izučavaju mehanizme i uvjete taloženja klastičnih, karbonatnih, evaporitnih i silicijskih sedimentnih stijena te njihove teksturno-strukturne, petrološke, mineraloške, litofacijesne, biofacijesne, kemijske, biokemijske, paleontološke, litostratigrafske, paleogeografske i ekološke karakteristike i odlike. Istraživanja se temelje na terenskim i analitičkim tehnikama (optička mikroskopija, XRD, TGA/DSC, SEM-EDS).

Ova istraživanja važna su zbog rekonstrukcija sedimentnih tijela i analiza facijesa, te su jedan od osnovnih alata definicije pojedinih litostratigrafskih jedinica u vremenu i prostoru, a samim time i baza za izradu osnovnih geoloških te raznih namjenskih karata.

Sedimentne stijene su najrasprostranjenija vrsta stijena u Hrvatskoj. One predstavljaju glavne vodonosnike i kolektorske stijene nafte i plina. Znanje o njihovom sastavu, karakteristikama i genezi sedimentnih tijela osobito su bitna u primijenjenoj geologiji pri istraživanju zaliha mineralnih sirovina, preveniranju i saniranju geohazarda te u potrazi za vodonosnicima.

Dvoje djelatnika Zavoda za geologiju sudjeluju na istraživačkom HRZZ projektu sedimentološke tematike SEDBAS (Taložni paleobazeni, vodeni prolazi i migracije biote; Sedimentary paleobasins, water corridors and biota migrations) voditelja prof. dr. sc. Marijana Kovačića (PMF).

Također trenutno sudjelujemo i na istraživačkom HRZZ projektu BREEMECO – Dinaridski predgorski bazen između dva eocenska terminalna optimuma: mogući scenarij za sjevernojadranski bazen koji vodi prof. dr. sc. Vlasta Ćosović (PMF).

Horinzontalno laminirani – uslojeni glinoviti vapnenci Dolje formacije (Sarmat)

Model recentne sedimentacije – delta (pjeskokop Brezov Rebar)

Istraživanje prapor-paleotlo sekvence na lokalitetu  Zmajevac (Baranja) u sklopu projekta SAPIQ

Skip to content