Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

TEMELJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Sedimentologija, mineralogija i petrologija sedimentnih stijena

U Zavodu za geologiju provode se sedimentološka istraživanja koja izučavaju mehanizme i uvjete taloženja klastičnih, karbonatnih, evaporitnih i silicijskih sedimentnih stijena te njihove teksturno-strukturne, petrološke, mineraloške, litofacijesne, biofacijesne, kemijske, biokemijske, paleontološke, litostratigrafske, paleogeografske i ekološke karakteristike i odlike. Istraživanja se temelje na terenskim i analitičkim tehnikama (optička mikroskopija, XRD, TGA/DSC, SEM-EDS).

Ova istraživanja važna su zbog rekonstrukcija sedimentnih tijela i analiza facijesa, te su jedan od osnovnih alata definicije pojedinih litostratigrafskih jedinica u vremenu i prostoru, a samim time i baza za izradu osnovnih geoloških te raznih namjenskih karata.

Sedimentne stijene su najrasprostranjenija vrsta stijena u Hrvatskoj. One predstavljaju glavne vodonosnike i kolektorske stijene nafte i plina. Znanje o njihovom sastavu, karakteristikama i genezi sedimentnih tijela osobito su bitna u primijenjenoj geologiji pri istraživanju zaliha mineralnih sirovina, preveniranju i saniranju geohazarda te u potrazi za vodonosnicima.

Dvoje djelatnika Zavoda za geologiju sudjeluju na istraživačkom HRZZ projektu sedimentološke tematike SEDBAS (Taložni paleobazeni, vodeni prolazi i migracije biote; Sedimentary paleobasins, water corridors and biota migrations) voditelja prof. dr. sc. Marijana Kovačića (PMF).

Također trenutno sudjelujemo i na istraživačkom HRZZ projektu BREEMECO – Dinaridski predgorski bazen između dva eocenska terminalna optimuma: mogući scenarij za sjevernojadranski bazen koji vodi prof. dr. sc. Vlasta Ćosović (PMF).

Horinzontalno laminirani – uslojeni glinoviti vapnenci Dolje formacije (Sarmat)

Model recentne sedimentacije – delta (pjeskokop Brezov Rebar)

Istraživanje prapor-paleotlo sekvence na lokalitetu  Zmajevac (Baranja) u sklopu projekta SAPIQ

hr
Skip to content