Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

DOKUMENTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Cadial tražilica

Narodne novine

Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/199329/199747/199935/2008127/2019)

 Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/2022)

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (Narodne novine br. 151/2022)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine br. 151/2022)

Zakon o radu (Narodne novine br. 93/2014127/2017 i 98/2019)

Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine br. 27/200139/2009)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine br. 25/201372/2013151/20139/201440/201451/201477/201483/201487/2014120/2014147/2014151/201411/201532/201538/201560/201583/2015112/2015122/201510/201739/201740/201774/2017122/20179/201857/201859/201979/2019119/201950/2020)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br.56/2022 )

Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 127/2022, zaključen 31. listopada 2022., u primjeni od 1. listopada 2022.)

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju 5. prosinca 2019.

Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama 28. prosinca 2012.

Arbitražna odluka kojom se utvrđuje sadržaj Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, donesena 7. prosinca 2011.

Dodatak sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama 13. svibnja 2009.

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti 25. studenog 2006.

 

Statut

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća (2)

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća (1)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva i zbirni popis gradiva HGI-a

Pravilnik o radu knjižnice HGI

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o stjecanju, korištenju i raspodjeli prihoda Instituta

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i izmjene i dopune pravilnika

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik Hrvatskog geološkog instituta ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Politika sigurnosti informacijskog sustava Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte

Pravilnik o korištenju lozinki

Pravilnik o prihvatljivom korištenju računalne opreme

Pravilnik o mentorstvu

Pravilnik o ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

Rule book on additional requirements for appointment into scientific work posts

Pravilnik o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju alužbenih automobila i osobnih automobila radnika u službene svrhe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o radu knjižnice Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o izmjenama pravilnika o ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

Plan o rodnoj ravnopravnosti Hrvatskog geološkog instituta

Plan o rodnoj ravnopravnosti Hrvatskog geološkog instituta (eng.)

Pravilnik o reizboru Hrvatskog geološkog instituta 

Pravilnik o načinu i djelokrugu rada etičkog povjerenstva

Etički kodeks odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i troškovima repreznetacije

hr
Skip to content