Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

DOKUMENTI

Statut

Pravilnik o mentorstvu

Pravilnik o ocjenjivanju rada suradnika

Pravilnik o reizboru Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Poslovnik o radu Znastvenog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva i zbirni popis gradiva HGI-a

Pravilnik o radu knjižnice HGI

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o stjecanju, korištenju i raspodjeli prihoda Instituta

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik Hrvatskog geološkog instituta ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Politika sigurnosti informacijskog sustava Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte

Pravilnik o korištenju lozinki

Pravilnik o prihvatljivom korištenju računalne opreme

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

Rule book on additional requirements for appointment into scientific work posts

Plan rodne ravnopravnosti Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju alužbenih automobila i osobnih automobila radnika u službene svrhe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o radu knjižnice Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o izmjenama pravilnika o ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

Pravilnik o načinu i djelokrugu rada etičkog povjerenstva

Etički kodeks odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, poslovnih kreditnih kartica i troškovima repreznetacije

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na stručna radna mjesta

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na suradnička radna mjesta

Pravilnik o mentorstvu

Odluka o dopuni odluke o provedbi  postupka jednostavne nabave

Odluka o izmjeni odluke provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o proceduri nabave robe, radova i usluga

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća (2)

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća (1)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pročišćeni tekst Statuta

Statut o dopuni Statuta

Statut o dopuni Statuta

Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine br. 27/200139/2009)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine br. 25/201372/2013151/20139/201440/201451/201477/201483/201487/2014120/2014147/2014151/201411/201532/201538/201560/201583/2015112/2015122/201510/201739/201740/201774/2017122/20179/201857/201859/201979/2019119/201950/2020)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br.56/2022 )

Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 127/2022, zaključen 31. listopada 2022., u primjeni od 1. listopada 2022.)

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju 5. prosinca 2019.

Vjerodostojno tumačenje Izmjena i dopuna dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama 28. prosinca 2012.

Arbitražna odluka kojom se utvrđuje sadržaj Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, donesena 7. prosinca 2011.

Dodatak sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama 13. svibnja 2009.

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti 25. studenog 2006.

 

hr
Skip to content