Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU – O nama

Predstojnica Zavoda: Dr.sc. Anita Grizelj

Tel: +385 1 6160 710

Tel: +385 1 6160 799

E-mail: agrizelj@hgi-cgs.hr

Tajnica Zavoda:

Tel: +385 1 6160 710

E-mail:

Djelatnici Zavoda za geologiju bave se širokim spektrom geoloških istraživanja koja za cilj imaju prikupljanje podataka i stalno nadograđivanje spoznaja o geološkoj građi teritorija Republike Hrvatske. Geološka građa uvjetuje sastav i plodnost tla, formiranje i stabilnost reljefa, postojanje pitke vode i mineralnih sirovina. Njezino poznavanje jedan je od temeljnih preduvjeta za održivo korištenje prirodnih resursa i prostorno planiranje, odnosno održivi razvoj. Svoju djelatnost djelatnici Zavoda za geologiju provode kroz znanstveno-istraživačke projekte i izradu geoloških karata te kroz suradnju s privredom. Na Zavodu za geologiju provode se sedimentološka, stratigrafska, paleontološka, mineraloška, petrološka, geokemijska te strukturno geološka i geomorfološka istraživanja. Kao potpora geološkim istraživanjima odnedavno se na Zavodu provode i geodetska (geomatska) istraživanja. Sinteza istraživanja na Zavodu su osnovne i tematske geološke karte koje služe kao temelj primijenjenim istraživanjima.

U Zavodu za geologiju trenutno su zaposlena 47 djelatnika, od toga 20 na znanstvenim radnim mjestima, 6 na suradničkim radnim mjestima, 14 na stručnim radnim mjestima, 7 na tehničkim radnim mjestima.

Temeljnu djelatnost Zavoda za geologiju čine geološka istraživanja u Republici Hrvatskoj, a provode se kroz izradu geoloških karata. U današnje vrijeme geološka karta predstavlja multidisciplinarni znanstveno-stručni rad koji nastaje prikupljanjem i obradom terenskih, laboratorijskih i kabinetskih podataka. Izrada Osnovne geološke karte M 1:50 000 je trajni znanstveno-istraživački proces sa svim značajkama temeljnog znanstvenog rada, kojim se sustavno nadograđuju postojeće geološke spoznaje i otkrivaju nove. Djelatnici sudjeluju i u znanstvenim i/ili stručnim projektima financiranim iz različitih izvora: projektima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), projektima Europskih (EU) i ostalih međunarodnih fondova kao što su program Obzor2020, projektima nacionalnih izvora od ministarstava, agencija, lokalne uprave i ostale naručitelje javnog ili privatnog sektora.

Znanstvene teme Zavoda za geologiju vezane su za geološka sensu lato, naftnogeološka, geokemijska, geoarheološka, geopedološka i geomedicinska istraživanja, te istraživanja dijelom vezana za klimatsku aktivnost i okoliš.

Znanstvene teme su podijeljene u više grupa istraživanja:

 1. istraživanje kvartarnih sedimentnih arhiva s naglaskom na paleoklimatske i paleookolišne rekonstrukcije
 2. istraživanje neotektonskih i erozijskih procesa te njihova utjecaja na geomorfologiju
 3. istraživanje stratigrafske, geodinamske i paleogeografske evolucije panonskog područja tijekom paleogena i neogena
 4. istraživanje geodinamske evolucije sjeverozapadnog dijela mezozojskog Tetisa
 5. istraživanja područja dinarskoga krša s naglaskom na stratigrafiju karbonatne platforme, evoluciju predgorskih bazena i orogenezu
 6. petrokronološka istraživanja magmatskih i metamorfnih stijena
 7. izrada detaljnih modela ležišta za potrebe istraživanja mineralnih sirovina kao što su npr. geotermalne vode i ugljikovodici.
 8. izrada detaljnih modela potencijalnih podzemnih skladišta energije, vodonosnika (npr. geološko skladištenje ugljikovog dioksida) kao i za geomehaničko modeliranje.
 9. regionalna geokemijska istraživanja u svrhu izrade geokemijskih atlasa R. Hrvatske ili njenih pojedinih regija
 10. specijalistička geokemijska istraživanja u svrhu definiranja opterećenja ekosustava (tala, voda, recentnih sedimenata) potencijalno toksičnim elementima odnosno svim vrstama anorganskih i organskih onečišćivača.
 11. detektiranja zona aktivnih rasjeda i drugih geoloških aktivnih procesa
 12. geomatička istraživanja.

Većinu tema karakterizira multidisciplinarnost koja omogućuje veću učinkovitost istraživanja i izvrsnost dobivenih rezultata kroz zajedničku suradnju istraživača više znanstvenih institucija iz različitih polja znanosti.

hr
Skip to content