Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Tidal deposits in the Early Miocene Central Paratethys: the Vučji Jarek and Čemernica members of the Macelj formation (NW Croatia)

Geologia Croatica logo

Geološkim kartiranjem područja sjeverno od Strahinščice i Ivanščice te detaljnom analizom facijesa na reprezentativnim izdancima definirani su facijesi članova Vučji Jarek i Čemernica iz donjeg dijela Macelj formacije egenburške i donjo otnanške starosti. Starost glaukonita od 19.21 Ma određena K-Ar metodom potvrdila je da sedimenti člana Vučji Jarek pripadaju egenburgu. Istražene naslage odlagane su na području predobalja, obalnog lica i odobalja-prijelazne zone, uz snažno djelovanje plime i oseke, a njihovo taloženje pratila je povremena vulkanska aktivnost. Određena vertikalna sukcesija facijesa zajedno s litostratigrafskim jedinicama podine i krovine odražava transgresivno-regresivne cikluse. Plitkovodna marinska sedimentacija donjeg dijela Macelj formacije u bazenu Hrvatskog zagorja usporediva je s onom u ostalim dijelovima Centralnog Paratethysa u donjem miocenu. 

http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1020

Skip to content