Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU I I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

PROLINE-CE – Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences

Voditelj projekta: dr.sc. Josip Terzić

U srpnju 2016. započeo je trogodišnji projekt PROLINE-CE sufinanciran od strane Europske unije putem Interreg-ovog programa Centralne Europe 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.750.209,47 €. U provedbi sudjeluje 8 zemalja s 13 projektnih i 5 pridruženih partnera. Program okuplja institucije širokog kruga djelovanja koje se mogu grupirati u tri glavne kategorije: zakonodavne institucije, opskrbljivači vodom te znanstvene i obrazovne institucije. Vodeći partner je austrijsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnog gospodarenja.

Geografski smještaj projektnih partnera

Tema projekta je zaštita resursa pitke vode kroz učinkovite mjere upravljanja zemljištem i obrane od poplava i suša. Kako bi se postigao ovaj cilj, nužno je uskladiti i razviti održive i učinkovite načine korištenja zemljišta, fokusirajući se na zaštitu resursa pitke vode te ublažavanje i uklanjanje štetnih posljedica poplava i suša uslijed djelovanja klimatskih promjena.

Glavni izazovi koji će se pokušati optimizirati putem implementacije projekta su održiva vodoopskrba i odvodnja, količina i kakvoća podzemnih voda, vodozaštitne zone, kontrola provođenja propisanih mjera, ilegalna odlagališta otpada, kontrola nitrata i pesticida, organska poljoprivreda, poplave, šumarstvo, navodnjavanja, isušivanja, kontrola sječe šuma, narušavanje ekosustava, urbanizacija te podizanje svijesti o ovoj važnoj temi s naglaskom na nestrukturalne mjere.

Jedan od aspekata ovog projekta je jačanje i poticanje bliske suradnje svih uključenih zemalja u pogledu razvoja zajedničkih, učinkovitih i održivih strategija za budućnost. Kako bi se istaknula i naglasila važnost odabranog inovativnog pristupa zaštiti voda i njegova implementacija na svim razinama upravljanja, renomirani donositelji odluka svih sedam država koje sudjeluju (Austrija, Hrvatska, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska i Slovenija), na kraju projekta bit će pozvani na potpisivanje zajedničkog dokumenta “Declaration Charta”.

Projektni tim prvog projektnog sastnka u Münchenu

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta, uz suradnju s Hrvatskim vodama kao pridruženim partnerom, sudjeluje u svim aktivnostima projekta. Kao voditelj radnog paketa poseban doprinos dat će u analizi postojećeg stanja eko-sustava u područjima značajnim za prihranjivanja pitke vode.

Djelatnici Zavoda će projektne aktivnosti primjenjivati na dva pilot područja u Južnoj Dalmaciji. Zbog izrazito složenih, još uvijek relativno slabo poznatih hidrogeoloških odnosa koji su pod velikim antropogenim, tektonskim i klimatskim utjecajima, uspostavljeno je mjerenje fizikalno-kemijskih parametara na glavnim kršim izvorima te opažanje stabilnih izotopa kisika i vodika šireg područja. Kao rezultat očekuje se procjena utjecaja poljoprivrede i drugih antropogenih utjecaja kao i klimatskih promjena na kakvoću i količinu vodnih resursa te hidrološki model klimatskih promjena za sljedećih 50 godina.

Također, u cilju doprinosa projektnih rezultata kao i prijenosa znanja u Hrvatskoj će organizirati nacionalne radionice i okrugle stolove na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i radionice za mlade.

Glavni nositelji zadataka unutar Hrvatskog geološkog instituta su:

Voditelj projekta: dr. sc. Josip Terzić, dipl. ing. geol.

Dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, dipl. ing. geol.

Ivana Boljat, dipl. ing. geol.

Matko Patekar, mag. geol.

Ivona Baniček, mag. geol.

Mr. sc. Daria Čupić, dipl. ing. geol. iz Hrvatskih voda – institucije koja je pridruženi partner

Skip to content