Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Nacionalni kompetitivni projekti

TRANITAL – Podrijetlo, ponašanje i modeliranje transporta nitrata u varaždinskom aluvijalnom vodonosniku

Nitrat je spoj dušika koji se javlja u prirodni te se pojavljuje u umjerenim koncentracijama u brojnim vodenim sustavima. Antropogene aktivnosti, kao što su uporaba mineralnih gnojiva i/ili gnojnice u poljoprivrednoj proizvodnji, kanalizacijski sustavi i druge otpadne vode uzrokuju porast koncentracije nitrata u podzemnim i površinskim vodama. Visoke koncentracije nitrata zabilježene su diljem svijeta, te one dovode do narušavanja kakvoće podzemnih i površinskih voda što predstavlja ozbiljan problem za zalihe pitke vode (npr. visoke koncentracije mogu izazvati zdravstvene probleme djeci i životinjama) te pridonosi procesu eutrofikacija površinskih voda. Budući da je problem s visokim koncentracijama nitrata prisutan u svijetu i Europi, provode se intenzivna istraživanja podrijetla, raspodjele i ponašanja nitrata i dušikovih srodnih spojeva. Razvijen je interdisciplinarni pristup za istraživanje prostorno-vremenske raspodjele koncentracija nitrata, ponašanja i podrijetla nitrata u vodonosnim sustavima na razini slivnog područja vodonosnika. Kao odgovor na probleme s visokim koncentracijama nitrata, Europska unija provodi politiku zaštite okoliša, te u zakonodavstvo uključuje Nitratnu direktivu 91/676/EEC i Direktivu o podzemnim vodama 2006/118/EU kojima se zabranjuje da koncentracije nitrata u podzemnim vodama prelaze maksimalno dozvoljenu koncentraciju od 50 mg/L i zahtijevaju da se poduzmu potrebite akcije kako bi se koncentracije nitrata smanjile te spriječilo narušavanje postojećeg stanja. Isti zakon vrijedi i u Hrvatskoj. U nekim dijelovima Hrvatske, intenzivna poljoprivredna proizvodnja uzrokuje onečišćenje podzemnih voda sa nitratima. Primjer takvog područja s visokim koncentracijama nitrata u podzemnim vodama je okolica grada Varaždina. Ovo područje je gusto naseljeno s intenzivnom industrijskom i poljoprivrednom proizvodnjom. Poljoprivrednici proizvode velike količine poljoprivrednih proizvoda, kao što su kukuruz, kupus, krumpir i sl. Peradarska proizvodnja je također intenzivna, posebno tov pilića, prepelica i fazana, te je prisutan i uzgoj kokoši nesilica. Zahtjevi za vodom za piće i industriju je u porastu. Visoke koncentracije nitrata je uzrok gašenja crpilišta ”Varaždin”. Područje istraživanja zahvaća slivna područja crpilišta ”Varaždin” i ”Vinokoščak”. Razmatrani vodonosnik je izgrađen od šljunka i pijeska s izmjenama silta te se je formirao tijekom Pleistocena i Holocena kao rezultat procesa taloženja rijeke Drave. Prihranjivanje vodonosinka je putem infiltracije padalina i procjeđivanjem površinske vode. Smjer toka podzemne vode SZ-JI i paralelan je s rijekom Dravom. Pokrovne naslage vodonosnika nisu kontinuirano razvijene. Na području istraživanja, debljina pokrovnih nasla rijetko prelazi dva metra, a često u potpunosti nestaju. Takvi uvjeti su povoljni ako se promatra sa aspekta prihranjivanja vodonosnika, ali ako je pokrovni sloj tanak ili ne postaji kao što je u ovom slučaju, ili se sastoji od čestica glina, silta i pijeska pomiješanih s organskom tvari, tada vodonosnik postaje prilično ranjiv. Istraživanja koja su provedene na području istraživanja s obzirom na probleme nitrata, su ili iz hidrogeološkog ili poljoprivrednog gledišta. Na području istraživanja nikada nije provedeno sustavno interdisciplinarno istraživanje ponašanja i raspodjele nitrata u vodonosniku koje bi uključivalo različite istraživače iz različitih disciplina, te različite tehnike istraživanja denitrifikacijskih i nitrifikacijskih procesa u vodonosnom sustavu. Šest je glavnih ciljeva TRANITAL projekta:

  1. Razviti multi-parametarski pristup za određivanje značajki aluvijalnog vodonosnika pomoću hidrauličkih, kemijskih, izotopnih i mikrobioloških pokazatelja
  2. Odrediti ulogu površinskih voda na napajanje/dreniranje aluvijalnog vodonosnika i njihov utjecaj na koncentraciju dušika u aluvijalnom vodonosniku
  3. Odrediti mineraloška i kemijska svojstva tla i njegov utjecaj na dušikov ciklus
  4. Određivanje podrijetla nitrata i procesa koji mogu dovesti do poboljšanja kakvoće podzemne vode
  5. Načiniti model toka podzemne vode i transporta nitrata u aluvijalnom vodonosniku
  6. Prenijeti spoznaje o podrijetlu, ponašanju i transportu nitrata u aluvijalnom vodonosniku

Glavni cilj TRANITAL projekta je osigurati znanstveno opravdani pristup i prijenos znanja između znanstvenika iz različitih disciplina koji će istraživati vodonosnike čija je kakvoća narušena zbog visokih koncentracija nitrata te prenijeti znanje upravi, planerima, vodnim grupacijama na lokalnoj i državnoj razini kako bi se osiguralo ekološko održivo upravljanje vodnim resursima i poljoprivrednom proizvodnjom.

Web stranica projekta: http://tranital.eu/

Glavni istraživač / voditelj: Dr.sc. Tamara Marković

Dr.sc. Željka Brkić

Dr.sc. Ozren Larva

Martina Šparica Miko, mr.sc.

Jasmina Martinčević Lazar, dipl.ing.geol.

Ana Maria Heski, mag.chem.

Jasminka Martinjak, dipl.ing.geol.

Mario Dolić

Dr.sc. Renato Buljan

Igor Karlović, mag.ing.geol.

Krešimir Maldini, dipl.ing.kem. (Hrvatske vode)

Simana Milović (Hrvatske vode),

Marija Vrsalović (Hrvatske vode),

Dr.sc. Maja Gligora Uvodič (Prirodoslovno matematički fakultet, Biološki odsjek),

Dr.sc. Sandi Orlić (Institut Ruđer Bošković)

Datum početka i kraja projekta: 01.03.2017.-28.02.2021.

 

Kategorija projekta: Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-IP-2016-06-5365

Ugovoreni iznos financiranja: 828.382,00 kn

Status: Aktivan

Skip to content