Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Miocenska sin-riftna evolucija Sjevernohrvatskog bazena (Karpatsko-Panonska regija): “multi-proxy” pristup, korelacija i integriranje sedimentnog i vulkanskog zapisa (PYROSKA)

Naslov projekta: Miocenska sin-riftna evolucija Sjevernohrvatskog bazena (Karpatsko-Panonska regija): “multi-proxy” pristup, korelacija i integriranje sedimentnog i vulkanskog zapisa (UIP-2019-04-7761)
Akronim:
PYROSKA
Voditelj projekta:
dr. sc. Mihovil Brlek
Trajanje projekta:
5 godina
Početak projekta:
30.12.2019.
Finacirano:
Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Sažetak:

Vulkanogeno-sedimentni kompleksi Sjevernohrvatskog bazena (NCB) sadrže vrijedne informacije o evoluciji Karpatsko-Panonske regije (CPR, Alpsko-Karpatsko-Dinaridski orogenetski sustav) i Središnjeg Paratetisa. Međutim, mnoga su pitanja još uvijek otvorena. Projektni prijedlog PYROSKA okuplja desetoročlanu međunarodnu istraživačku grupu čiji je glavni cilj primjena najsuvremenijeg ”multi-proxy” pristupa u svrhu utočnjavanja miocenske sin-riftne evolucije NCB-a. Funkcionalna i referentna istraživačka grupa kombinirat će komplementarna znanja i vještine kako bi omogućila pouzdane rekonstrukcije i implementaciju projekta. Provođenje vremensko-stratigrafskih korelacija korištenjem integriranih biostratigrafskih i geokronoloških metoda visoke preciznosti omogućiti će određivanje točnog vremena početnog preplavljivanja NCB-a Središnjim Paratetisom. Tefrokronologija i rekonstrukcije vulkanske provenijencije piroklastita NCB-a zahtijevati će vulkanološke i petrološke odredbe, primjenu U-Pb i Ar/Ar geokronologije (EARTHTIME inicijativa), kao i mineraloške, geokemijske i izotopne analize. Stečeni podaci visoke rezolucije posljedično će omogućiti i pouzdanije regionalne rekonstrukcije, uključujući kalibraciju i sinkronizaciju ”bio-događaja” Središnjeg Paratetisa, kao i rekonstrukciju magmatske evolucije CPR-a. Karakteristični obrazac istraživačkih ciljeva (i povezanih aktivnosti) PYROSKA projekta biti će: Definiranje i uzorkovanje stratigrafskih stupova miocenskih vulkanogeno-sedimentnih kompleksa > Priprema uzoraka za analizu > Analiza uzoraka, obrada i interpretacija podataka. Originalna, te nacionalno i međunarodno značajna istraživačka ideja omogućiti će produciranje izvrsnih Q1/Q2 publikacija. Ostali rezultati PYROSKA projekta bit će: uspješan razvoj istraživačke karijere doktoranda, usavršavanje hrvatskih članova istraživačke grupe, kao i prijavljivanje novih kompetitivnih znanstvenih projekata od strane funkcionalne, referentne i opremljene PYROSKA istraživačke grupe.

Članovi istraživačke skupine:
Hrvatski geološki institut, Zagreb:
Mihovil Brlek, Vlatko Brčić, Ivan Mišur, Monika Milošević, Viktória Baranyi, Duje Kukoč, Nina Trinajstić
INA d.d, Zagreb:
Sanja Šuica
British Geological Survey, Nottingham (UK):
Simon Richard Tapster
GEOMAR, Kiel (Njemačka):
Julie Belo

hr
Skip to content