Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Karst bauxite formation during Miocene Climatic Optimum (central Dalmatia, Croatia): mineralogical, compositional and geochronological perspectives

Frontiers naslovnica

U znanstvenom časopisu International Journal of Earth Sciences objavljen je znanstveni rad pod naslovom Karst bauxite formation during Miocene Climatic Optimum (central Dalmatia, Croatia): mineralogical, compositional and geochronological perspectives. Rad je rezultat suradnje znanstvenika iz Hrvatskog geološkog instituta, Sveučilišta u Ženevi, Sveučilišta Basilicata, Sveučilišta u Zaragozi, Geološkog instituta Bugarske Akademije Znanosti, Britanskog geološkog instituta te INA-Industrija nafte d.d..

U radu su multidisciplinarnim pristupom istraživani krški boksiti ležišta Crveni Klanac (okolica Trilja, središnja Dalmacija) razvijeni u gornjokrednim platformnim vapnencima, koji se nalaze u podini miocenskih jezerskih naslaga Sinjskog bazena (dio Dinaridskog jezerskog sustava). Na autohtonost boksita upućuje in situ mineralizacija dominantno predstavljena autigenim kaolinitom i gibsitom. Različiti stratigrafski horizonti boksitnog profila karakterizirani su sličnim oligocenskim i miocenskim in situ U-Pb starostima cirkona, što upućuje na isto izvorište materijala za boksitizaciju. Maksimalna starost taloženja izvorišnog materijala iz kojeg su boksiti nastali, koja ujedno predstavlja i maksimalnu starost autohtone boksitizacije, dobivena je putem vrlo preciznog CA-ID-TIMS U-Pb datiranja cirkona te iznosi 16.9576 ± 0.021 milijuna godina. Navedena starost koincidira s početkom miocenskog klimatskog optimuma – razdoblja globalnog zatopljenja tijekom kenozoika koje je trajalo od 17 do 14.7 milijuna godina. Da bi se autohtona boksitizacija, koja je prema dostupnim geokronološkim podacima trajala manje od 700 000 godina, mogla odvijati na jugoistočnom dijelu kontinentalne Europe tijekom miocenskog klimatskog optimuma, srednje godišnje vrijednosti temperature zraka morale su biti više od 17–22 °C, a srednje godišnje količine oborina veće od 11001200 mm.

Dobiveni novi podaci predstavljaju temelj i smjernice za daljnje utvrđivanje uloge kenozojskih krških boksita Dinarida kao zapisa geneze boksita, provenijencije te paleoklimatologije.

Istraživanje je napravljeno u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Miocenska sin-riftna evolucija Sjevernohrvatskog bazena (Karpatsko-Panonska regija): “multi-proxy” pristup, korelacija i integriranje sedimentnog i vulkanskog zapisa“ akronima PYROSKA (HRZZ-UIP-2019-04-7761).

Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s00531-021-02091-z

hr
Skip to content