Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Gospodarstveni (tržišni) projekti

Detaljna inženjerskogeološka karta podsljemenske urbanizirane zone – Fza I i  Faza II

U cilju izrade detaljnih podloga i utvrđivanja nestabilnih padina na području Grada Zagreba na južnim obroncima Medvednice provedeni su projekti Detaljna inženjerskogeološka karta Podsljemenske urbanizirane zone mjerila 1:5.000 Faza I (u razdoblju od 2004-2007) i Faza II (u razdoblju od 2015-2018). Područje istraživanja je iznosilo približno 175 km2. Prva faza istraživanja (DIGK-Faza I) dala je detaljan pregled naslaga u dvije dimenzije (2D) i prikazana je na geološkoj karti mjerila 1:25.000, hidrogeološkoj karti mjerila 1:25.000, te detaljnim inženjerskogeološkim kartama mjerila 1:5.000. Također je izrađen i katastar klizišta za predmetno područje sa 707 registriranih klizišta. Osnovni radovi koji se izvodili u drugoj fazi (DIGK-Faza II) su bila dubinska istraživanja radi pridobivanja podataka u trećoj dimenziji prostora (3D). Istraživanja su izvedena radi pridobivanja podataka o debljini pokrivača ili površinske zone trošenja, te radi utvrđivanja geoloških, inženjerskogeoloških i geomehaničkih svojstava pokrivača/površinske zone trošenja. Istražni radovi su bili bazirani na izvedbi geotehničkih istražnih bušotina, uz učešće geoloških, geomehaničkih i geofizičkih istraživanja, te pratećih laboratorijskih ispitivanja. Također u sklopu DIGK-Faza II provedeno je i ažuriranje podataka vezanih uz klizišta (213 klizišta je registrirano ili ažurirano i uneseno u izrađenu bazu podatka), a izvršena je i izrada 14 inženjerskogeoloških profila predmetnog područja. Uz navedeno izvršene su i izmjene i dorade postojećih inženjerskogeoloških karata s podacima prikupljenim tijekom trajanja projekta (DIGK-Faza II). Provedena istraživanja i prikupljeni podaci u sklopu ovih projekata odnose se na isto istraživano područje te se međusobno preklapaju i nadopunjavaju i sveukupno daju kvalitetniji okvir za sagledavanje postojeće problematike vezane uz provođenje što kvalitetnijeg planiranja, gradnje i nadzora s obzirom na geološke, seizmičke i geotehničke aspekte u širem smislu.

Investitor: Grad Zagreb

Glavni istraživač / voditelj: Hrvatski geološki institut

INSTITUT IGH d.d.,

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET,

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.,

GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.,

KARST,

TERRA COMPACTA d.o.o

Datum početka i kraja projekta:

DIGK-Faza I 2004.-2007. godine;

DIGK-Faza II 2015.-2018. godine


Kategorija projekta: Gospodarstveni (tržišni) projekt


Ugovoreni iznos financiranja:  


Status: Završen

Detaljna inženjerskogeološka karta mjerila 1:5.000 list Zagreb 9 sa prikazom registriranih klizišta i provedenih istražnih radova na području obuhvata lista u sklopu projekta DIGK.

Detaljna inženjerskogeološka karta mjerila 1:5.000 list Zagreb 15 sa prikazom registriranih klizišta i provedenih istražnih radova na području obuhvata lista u sklopu projekta DIGK.

Skip to content