Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Program geoloških karata

Osnovna inženjerskogeološka karta

Osnovne inženjerskogeološke karte (OIGK) su višenamjenske sintetizirane inženjerskogeološke karte različitih, uglavnom sitnih i srednjih mjerila (1:25 000 i sitnijih), koje omogućavaju razvoj i izgradnju Republike Hrvatske u skladu s geološkom sredinom i na taj način osiguravaju sigurnost, trajnost i ekonomičnost objekata, a posebno zaštitu okoliša. Infrastrukturni razvoj Republike Hrvatske neminovno zahtijeva antropogene intervencije unutar prostora (stambena naselja, prometnice, površinski i podzemni rudarski kopovi, odlagališta otpada, akumulacije, retencije i dr.), pri čemu je važna primjena spoznaja o inženjerskogeološkim značajkama i procesima u istraživanom području.

U sklopu OIGK također se rade istraživanja i analize inženjerskogeoloških pojava i procesa koji ugrožavaju sigurnost ljudi imovine (geološki hazardi).

Rezultati istraživanja na OIGK mogu se koristiti u društvu i gospodarstvu pri izradi: državnih, županijskih, gradskih i općinskih prostornih planova; karata podložnosti na IG procese; karata hazarda i rizika; mikroseizmičkih zonacija; idejnih projekata u građevinarstvu, rudarstvu, elektroprivredi, vodoprivredi; izradi studija utjecaj na okoliš; zaštiti okoliša te ocjeni pogodnosti terena za izgradnju kapitalnih infrastrukturnih objekata.

S obzirom da pokušaj osiguravanja programskog financiranja OIGK nije uspio, aktivnosti na ovom temeljnom projektu financirane su isključivo iz vlastitih izvora. Aktivnosti se zbog toga uglavnom baziraju na prikupljanju i pohrani podataka koji će se nakon eventualnog dugotrajnog i stabilnog financiranja moći koristiti za izradu osnovnih inženjerskogeoloških karata.

Zbog toga se i dalje iz ostalih projekata prikupljaju i pohranjuju podaci o karakterističnim i specifičnim IG značajkama jedinica i kompleksa, i izrađuju katastri inženjerskogeoloških procesa i pojava koji mogu poslužiti za izradu OIGK. Tako je nastavljeno popunjavanje katastra klizišta na web-portalu „Prijavi klizište“ (https://arcg.is/1v41GD), a izrađuju se karte i upute za izradu karata podložnosti geohazardnim procesima u sitnom mjerilu.

hr
Skip to content