Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Znanstveni projekti (domaći)

Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova

(Holocene sediments as a record of changes in catchments

of the Adriatic Coastal region)

Čovjekova aktivnost i klimatske promjene utječu na vodene tokove, pronos sedimenata i na promjene parametara u ekosustavima riječnih slivova, priobalnih i jezerskih područja. Jedan od glavnih faktora kontrole distribucije i pronosa sedimenta u jadransko more je razvoj civilizacije i promjena klime tijekom holocena. Istraživanja holocenskih sedimenata i tala u prostoru jadranskih slivova i priobalnih područja bit će provedena pomoću granulometrijskih, geokemijskih i mineraloških analiza te palinoloških analiza s velikom rezolucijom na izbušenim jezgrama. Rezultati provedenih analiza zajedno s dostupnim podacima o klimatskim promjenama i geomorfološkim istraživanjima, omogućit će rekonstrukciju antropogenih i klimatskih utjecaja u analiziranim slivovima, sedimentacijskim procesima, i paleohidrološku rekonstrukciju pomoću modela kao što su CAESAR i u GIS okruženju. Zapis antropogenih i klimatskih promjena aluvijalnim, jezerskim i marinskim sedimentima omogućit će utvrđivanje pozadinskih ili pred-antropogenih uvjeta (vezanih kako za promjene u upotrebi zemljišta tako i u taloženju potencijalno toksičnih elementa) na području jadranskih krških slivova, te utvrdi granične uvjete koji su aktivirali promjene. Ujedno istraživanje će dati doprinos poboljšanju održivog gospodarenja resursima u jadranskog krškom i priobalnom prostoru. 

Webpage: http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=3&offset=20&ID=2481

Project leader: dr. sc. Georg Koch


Slobodan Miko,

Koraljka Bakrač, 

Goran Durn,

Hasan Ozren,

Ilijanić Nikolina,

Saša Mesić,  

Marko Šparica

Project duration: 2007.-2013.

 

Project Category: Projekt br: 181-1953068-0363, Z-projekti

Financing amount:

Status: Završen

en_US
Skip to content