Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Znanstveni projekti (domaći)

Holocenski sedimenti kao zapis promjena u okolišu Jadranskih slivova

(Holocene sediments as a record of changes in catchments

of the Adriatic Coastal region)

Čovjekova aktivnost i klimatske promjene utječu na vodene tokove, pronos sedimenata i na promjene parametara u ekosustavima riječnih slivova, priobalnih i jezerskih područja. Jedan od glavnih faktora kontrole distribucije i pronosa sedimenta u jadransko more je razvoj civilizacije i promjena klime tijekom holocena. Istraživanja holocenskih sedimenata i tala u prostoru jadranskih slivova i priobalnih područja bit će provedena pomoću granulometrijskih, geokemijskih i mineraloških analiza te palinoloških analiza s velikom rezolucijom na izbušenim jezgrama. Rezultati provedenih analiza zajedno s dostupnim podacima o klimatskim promjenama i geomorfološkim istraživanjima, omogućit će rekonstrukciju antropogenih i klimatskih utjecaja u analiziranim slivovima, sedimentacijskim procesima, i paleohidrološku rekonstrukciju pomoću modela kao što su CAESAR i u GIS okruženju. Zapis antropogenih i klimatskih promjena aluvijalnim, jezerskim i marinskim sedimentima omogućit će utvrđivanje pozadinskih ili pred-antropogenih uvjeta (vezanih kako za promjene u upotrebi zemljišta tako i u taloženju potencijalno toksičnih elementa) na području jadranskih krških slivova, te utvrdi granične uvjete koji su aktivirali promjene. Ujedno istraživanje će dati doprinos poboljšanju održivog gospodarenja resursima u jadranskog krškom i priobalnom prostoru. 

Web stranica projekta: http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=3&offset=20&ID=2481

Glavni istraživač / voditelj: dr. sc. Georg Koch


Slobodan Miko,

Koraljka Bakrač, 

Goran Durn,

Ozren Hasan,

Nikolina Ilijanić,

Saša Mesić,  

Marko Šparica

Datum početka i kraja projekta: 2007.-2013.

 

Kategorija projekta: Projekt br: 181-1953068-0363, Z-projekti

Ugovoreni iznos financiranja:

Status: Završen

hr
Skip to content