Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

MINERAL RESOURCES

HGI-CGS employees are working on producing of Maps of mineral resources and geological potential of the Republic of Croatia. They also offer consulting and provide information about mineral resources in the Republic of Croatia for the purpose of rational and sustainable economic governance. Maps of mineral resources are based on lithostratigraphic units of the Basic Geological Map of the Republic of Croatia. Based on Regional mining and geological studies, the great emphasis is given to the sustainable management of mineral resources and their database systematization. The employees determine the potentiality of mineral resources for the territory of the Republic of Croatia and they play a major role in the implementation of the Mineral Resources Management Strategy in the Republic of Croatia. Based on Mineral Resources Studies and other studies, the employees also research non-metalliferous mineral resources such as brick clay deposits, building stones and raw materials for the cement industry. The scientific goal is developing of models for determination of the most favorable areas for the research and exploitation of mineral resources and solving the origin of certain types of mineral deposits. For the purpose of determination of mineral resources (more precise geological mapping of lithology and mineralogy), we have start to introduce the remote sensing researches using satellite images of different spectra (thermal infrared multispectral and hyperspectral methods) in combination with radar (LIDAR) data. Within the Sector for mining of the Ministry of Economy and Sustainable Development there are commissions for the determination of mineral resources reserves whose members are employees also. In that way they are familiar with the policies and legislation of mineral resources, as well as with spatial planning related to mineral resources. The Croatian Geological Survey, as a member of the organization of the Association of European Geological Surveys, in last 10 years has participated in a large number of HORIZON 2020 projects in the field of mineral resources research (SARMA, SNAPSEE, Minerals4EU, MICA, GEO-CRADLE, ProSUM, FORAM, MINLAND), which main goal was to harmonize data of mineral resources of Europe. Project GeoERA was initiated with the goal of realization its "vision according the geological service of Europe" and it's a key step towards to establishing of a common european knowledge base and joint providing of geological services for Europe. Geological knowledge base will provide open access to objective and complete data, information, knowledge and expertise about subsurface resources and their sustainable usage and management to all European stakeholders. The Croatian Geological Survey and the University of Zagreb are the members of the consortium of the European Institute for Innovation and Technology in the field of mineral raw materials (EIT RawMaterials). Significant withdrawal of resources in research and education in the field of mineral raw materials in Croatia is expected, which will greatly contribute to the development of research and scientific activities, promotion and encouragement of research and exploitation of mineral raw materials, increased productivity with incentive workplaces in a good working environment, improving current labor force in order to take new work responsibilities and allow employment of new appropriately skilled people. Djelatnici Instituta rade na kartama mineralnih sirovina i geološke potencijalnosti mineralnih sirovina Republike Hrvatske, te pružaju savjetovanje i informacije o prirodnom resursima u RH vezanim za mineralne sirovine u svrhu racionalnog i održivog gospodarskog upravljanja mineralnim sirovinama. Karte mineralnih sirovina izrađuju se na temelju litostratigrafskih podloga Osnovne geološke karte RH. Velika se važnost pridaje održivom upravljanju mineralnih sirovina i sistematizaciji baze podataka mineralnih sirovina u RH, na temelju izrade Rudarsko-geoloških studija pojedinih županija. Djelatnici utvrđuju potencijalnost mineralnih sirovina za područje RH te imaju veliku ulogu u provedbi strategije gospodarenja mineralnim sirovinama u RH. Djelatnici provode detaljna istraživanja ležišta nemetalnih mineralnih sirovina kao što su ležišta opekarskih glina, građevno-tehničkog kamena i sirovine za cementnu industriju na temelju izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina i ostalih studija. Znanstveni cilj je razviti modele određivanja najpovoljnijih područja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina te rješavanje postanka pojedinih tipova ležišta mineralnih sirovina. Uvode se daljinska istraživanja mineralnih sirovina koristeći satelitske snimke različitih spektara (termalne infracrvene multispektralne i hiperspektralne metode) u kombinaciji s radarskim (LIDAR) podacima, u svrhu preciznijeg geološkog kartiranja litologije i mineralogije u svrhu utvrđivanja mineralnih sirovina. Djelatnici su članovi povjerenstava za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina unutar sektora za rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, čime su upoznati s politikama i legislativom mineralnih sirovina, kao i prostornim planiranjem vezanim za mineralne sirovine. Hrvatski geološki institut, kao član organizacije udruženja Europskih geoloških službi, sudjelovao je u posljednjih 10 godina u velikom broju OBZOR2020 projekata iz područja istraživanja mineralnih sirovina (SARMA, SNAPSEE, Minerals4EU, MICA, GEO-CRADLE, ProSUM, FORAM, MINLAND), kojima je glavni cilj bio usklađivanje podataka o mineralnim sirovinama Europe. Projekt GeoERA (2018-2021) pokrenut je s ciljem realizacije njene “vizije prema Geološkom servisu za Europu˝ odnosno predstavlja ključni korak prema uspostavljanju zajedničke europske baze znanja i zajedničkom pružanju geoloških usluga za Europu. Geološka baza znanja europskim će dionicima pružit otvoren pristup objektivnim i cjelovitim podacima, informacijama, znanju i stručnosti o potpovršinskim resursima i njihovom održivom korištenju i gospodarenju. Hrvatski geološki institut i Sveučilište u Zagrebu članovi su konzorcija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u području mineralnih sirovina (EIT RawMaterials). Očekuje se značajno povlačenje sredstava u istraživanju i obrazovanju u području mineralnih sirovina u Hrvatskoj, što će uvelike doprinijeti razvoju istraživačke i znanstvene djelatnosti, promociji i poticanju istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, povećanoj produktivnosti s poticajnim radnim mjestima u dobrom radnom okruženju, unaprjeđenju trenutne radne snagu kako bi preuzeli nove radne odgovornosti te omogućilo zapošljavanje novih ljudi s pravim vještinama.

Example of Map of mineral resources and geological potentials (Sisak-Moslavina County).

en_US
Skip to content