Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Past Projects

Građa facijesa i sekvencijalna stratigrafija Promina formacije u Dalmaciji

(Facies Architecture and Sequence Stratigraphy of the

Promina Formation in Dalmatia)

Istraživanja su potvrdila očekivanu vertikalnu i lateralnu varijabilnost facijesa. U jugoistočnom dijelu Prominskog bazena tj. u području kanjona Krke utvrđeno je 5 litostratigrafskih jedinica, a u sjeverozapadnom dijelu bazena 7 litostratigrafskih jedinica. Slijed naslaga u području kanjona Čikole je najvećim dijelom izgrađen od sedimenata nastalih taloženjem iz debritnih tokova i gustih turbiditnih tokova. U području kanjona Krke i sjeverozapadnom dijelu bazena utvrđeno je nekoliko transgresivnih i regresivnih “sistemskih traktova”. Rezultati istraživanja interpretiraju paleogenske klastite sjeverne Dalmacije kao ispune dugačkog i relativno uskog “foreland” bazena koji se zbog razvoja “slijepih” reversnih rasjeda (“rastuće antiklinale”) već u gornjem eocenu definitivno diferencirao u distalno “fliško korito” s dubokomorskim (fliškim) naslagama i proksimalne “piggyback” bazene s plitkomorskim obalnim, deltnim i aluvijalnim (prominskim) naslagama.

Webpage: http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=2&psid=3&ID=3445

Project leader: dr.sc. Dubravko Matičec


Ervin Mrinjek,

Vilim Pencinger,

Vlasta Tari-Kovačić,

Ivo Velić,

Sanja Živković

Project duration: 2007.-2013.

 

Project Category: Projekt br: 181-1811096-3199, Z-projekti

 

Financing amount:

Status: Završen

en_US
Skip to content