Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DOKUMENTI

Sporazumi i ugovori Hrvatskog geološkog instituta sa međunarodnim institucijama i i institucijama u Republici Hrvatskoj

Međunarodni sporazumi i ugovori Hrvatskog geološkog instituta o znanstvenoj i poslovno-tehničkoj suradnji:

 

Geološki Zavod Republike Makedonije – Memorandum o znanstveno-tehničkoj suradnji

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli – Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji

Geological Survey of Austria – Memorandum of understanding (MoU) on Mutual Cooperation in Earth Sciences

Geološki zavod Slovenije (Geological Survey of Slovenia) – Agreement of Co-operation

Geological and Geophysical Instutute of Hungary – Memorandum of understanding (MoU) on mutual cooperation in Earth Sciences

The State Geological Institute of Dionyz Stur – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) – Agreement of Co-operation

Federalni zavod za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine – Sporazum o suradnji na području geoloških znanosti

Geološki zavod Srbije – Sporazum o suradnji

Geološki Zavod Crne Gore – Sporazum o suradnji

Geološka Agencija Republike Kosova (Agjencisë Gjeologjike të Kosovës) – Memorandum o suradnji u geološkim znanostima (Memorandum bashkëpunimi në shkencat gjeologjike)

University in Štip „Goce Delčev“, R. Macedonia – Memorandum of understanding (MoU) on mutual cooperation in Earth Sciences

Republički zavod za geološka istraživanja Republike Srpske, Bosna i Hercegovina – Memorandum o suradnji

IMK N.P.N. BALLKAN PROJEKT, Priština, Republika Kosovo – Ugovor o poslovno-tehičkoj suradnji

Sporazumi i ugovori o suradnji sa institucijama u Republici Hrvatskoj:

 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) – Okvirni sporazum o suradnji

Fond za financiranje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško – Sporazum o poslovnoj suradnji

Lječilište Topusko – Pismo namjere o budućoj suradnji

Agencija za ugljikovodike (AZU) – Sporazum o poslovnij suradnji

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Osnovna škola Gornja Vežica, Rijeka – Sporazum o uspostavi geološke zbirke

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Agencija za zaštitu okoliša (AZO) – Sporazum o poslovnoj suradnji

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) – Ugovor o suradnji

Javna ustanova Park prirode Papuk – Sporazum o suradnji

Udruga za prirodoslovna istraživanja (UPRIS) – Sporazum o suradnji

Hrvatski hidrografksi institut (HHI) – Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji

Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet (MF Sisak) – Sporazum o suradnji

Figure 1. Welcome speech by the lead project partner, HGI-CGS

Figure 2. Iševnica water facility

 

Figure 3. Kupica spring

 

Figure 4. Ponor (sinkhole) of Lokvarka stream

 

Figure 5. Kick-off meeting

 

 

en_US
Skip to content