Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT FOR MINERAL RESOURCES AND MARINE GEOLOGY

National Competitive Projects

QMAD: Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline (Sediments between source and sink during a Late Quaternary eustatic cycle: The Krka and the Mid Adriatic Deep System-QMAD)

Projekt Hrvatske zaklade za znanost pod rednim brojem IP-2019-04-8505.

Predloženi projekt ima za cilj unaprijediti spoznaje do sada slabo istražene potopljene krajolike istočno-jadranskog šelfa, kao i kasno-kvartarnih sedimenata istaloženih duž istočnog dijela Srednjojadranske kotline (MAD, Jabučka kotlina). Istraživanje pleistocenske naplavne ravnice rijeke Krke dati će uvid u stratigrafski slijed sedimenata s razvojem deltnog sustava i estuarija, koji su nastali interakcijom eustatskih promjena razine mora i lokalnih faktora poput donosa sedimenata i tektonske aktivnosti. Kontinuirana morska sedimentacija tijekom kasnog kvartara, te donos materijala iz slivnog područja rijeke Krke, biti će istražen na prostoru istočnog dijela MAD-a. Primjenom geofizičkih metoda visoke rezolucije, te sedimentoloških, petrofizičkih, geokemijskih, mikropaleontoloških i aDNA metoda na uzorcima iz jezgara sedimenata, po prvi puta će se moći pratiti paleookolišna evolucija od riječnih/jezerskih do dubljemorskih okoliša na profilu kraćem od 100 km (od jezera Prokljan u estuariju rijeke Krke do istočnog MAD-a). Prepoznat će se odgovarajući klimatski i okolišni pokazatelji, te će se dobiti uvid u migraciju i okolišnu prilagodbu lovaca i sakupljača koji su tijekom kasnog paleolitika obitavali na istočnoj obali Jadrana, gdje je vjerojatno postojala naplavna ravnica rijeke Krke. Dobiveni rezultati o promjenama morske razine i krajolika omogućit će razumijevanje moguće interakcije među ljudima sa šireg istraživanog prostora u vrijeme sustavnih traktova padajuće, niske i rastuće razine mora. Time će se istražiti moguća uloga rijeke Krke kao kopnenog/naplavnog „mosta“ za ljudsku migraciju. Posebna pažnja bit će posvećena procjeni recentne brzine sedimentacije, prepoznavanju obilježja potopljenih krajolika, te također izračunu brzine akumulacije organskog ugljika i kopnenih komponenata sedimenata, te potencijalno toksičnih elemenata.

This project is set to gain insights and improve the very limited knowledge related to submerged karst paleolandscapes of the Eastern Adriatic Shelf and the Late Quaternary sedimentary sequences along the eastern part of the Mid Adriatic Deep (MAD, Jabuka Pit). The study of the Pleistocene deltaic plains of Krka River will provide an insight into stratigraphic sequence with development of deltaic systems and estuaries, produced by the interplay of eustatic sea level fluctuations and local factors such as sediment supply and tectonic activity. The continuous marine sedimentation during the Late Quaternary will be investigated in the MAD. The role of sediment inflow from Krka River catchment to the Eastern MAD could have been significant during LGM. Using geophysics, sedimentology, micropaleontology, geochemistry and aDNA analysis, the paleoenvironmental evolution will be tracked from fluvial/lacustrine to deeper marine environments, on a short transect less than 100 km in length (Lake Prokljan in the Krka River estuary to Eastern MAD). This suite of analyses will produce climate and environmental proxy data, as well as offer insights into the Late Upper Paleolithic hunters and gatherers migration and environmental adaptation along the Eastern Adriatic coast were a relatively short-lived Krka delta plain probably existed. The dated sea level and landscape changes will help to reconstruct possible human contacts between different regions during Falling, Lowstand and Transgressive System Tracts and decipher the possible role of the Krka River as a land/floodplain bridge. Special attention will be paid to potential anthropogenic environments, recent sedimentation rates and landscape features, as well as determination of fluxes of both organic carbon and terrestrial sedimentary components and potentially toxic elements.

Project website: http://qmad.hgi-cgs.hr/

Glavni istraživač / voditelj (Principal Investigator): dr.sc. Slobodan Miko

 Hasan Ozren, 

Ilijanić Nikolina,

Dea Brunović,

Martina Šparica Miko,

Koraljka Bakrač,

Hajek Tadesse,

Petra Bajo,

Saša Mesić,

Ivan Razum,

Božena Mitić,

Dario Hruševar,

Tatjana Durn, Irena Radić Rossi, 

Ivor Karavanić,

Branko Petrinec,

George Papatheodorou,

Maria Geraga,

Hartmut Schulz,

Ana Prohaska,

Eske Willerslev  

Project duration: 01.12.2019.-30.11.2023.

 

 

Project Category: HRZZ projekt IP-2019-04-8505

Financing amount: 1.070.341,00 HRK

 


Status: Active

en_US
Skip to content