Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Preliminary analysis of a LiDAR-based landslide inventory in the area of Samobor, Croatia

Geologia Croatica logo

U radu je predstavljena analiza katastra klizišta za pilot područje u blizini Samobora. Katastar je izrađen vizualnom interpretacijom detaljnih LiDAR podloga koje pokrivaju površinu od približno 64 km2. Na navedenoj površini izdvojeno je 874 poligona klizišta.

Analizirano pilot područje sadržava 18 geoloških jedinica definiranih u okviru Osnovne geološke karte M1:100,000. Veliki broj geoloških jedinca nametnuo je i ciljeve rada: i) definiranje geoloških jedinica najpodložnijih na klizanje na pilot području; ii) analiziranje primjenjivosti Osnovne geološke karte M1:100,000 u procesu izrade karata podložnosti na klizanje.

Rad je nastao zahvaljujući podacima prikupljenim u sklopu safEarth projekta sufinanciranog od strane Interreg IPA – CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora programa, a objavljen je u časopisu Geologia Croatica (http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1102).

en_US
Skip to content