Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

 

Laboratory for preparation of mineralogical-petrographic and paleontological samples


U laboratoriju za pripremu mineraloško-petrografskih i paleontoloških analiza radi se separacija teškim tekućinama i izrada preparata za modalne analize lake i teške mineralne frakcije, kompletna priprema tvrdog i mekog šlema, priprema za palinološke analize, analize nanoplanktona i dijatomeja, priprema za analize radiolarija te usitnjavanje uzoraka. Unutar laboratorija radi se i priprema stijena (rezanje, poliranje, impregnacija rastresitih uzoraka u smoli) te izrada mikroskopskih preparata (izbrusaka i nabrusaka) te precizno oblikovanje i poliranje pločica za petrografske i paleontološke preparate. 

Oprema laboratorija:

  • Stroj za rezanje i piljenje uzoraka STRUERS Inc Unitom-2
  • Stroj za precizno rezanje i brušenje pločica STRUERS Inc Discoplan-TS
  • Ploča za brušenje i poliranje Buehler LTD Polimet
  • Uređaj za vakuumsku impregnaciju Struers Inc Epovac
  • Vibraciona tresilica za sijanje Fritsch GmbH Analysette O
  • Mlin drobilica RETSCH GmbH BB50
  • Mlin čekićar Retsch GmbH RM200
  • Sita različitih veličina mreže, 200x50mm; ISO3310/1 s certifikatom; Retsch (mreže veličina: 0,032 mm; 0,045 mm; 0,063 mm; 0,090 mm; 0,125 mm; 0,250 mm
  • Laboratorijska centrifuga Domel Tehtnica Centric 322A

 

Mlin čekićar Retsch GmbH RM200

Mlin drobilica RETSCH GmbH BB50

Stroj za rezanje i piljenje uzoraka STRUERS Inc Unitom-2

en_US
Skip to content