Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

HIDROKEMIJSKI LABORATORIJ

Voditeljica laboratorija: dr. sc. Tamara Marković, dipl. ing. geol.

Hidrokemijski laboratorij Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta formiran je u drugoj polovici 90-tih godina prošlog stoljeća. U laboratoriju se mjere fizikalni, fizikalno-kemijski i kemijski parametri te omjeri stabilnih izotopa kisika-18 (d18O) i deuterija (dD) u uzorcima podzemne vode, rijeka, jezera i kišnice.

U svijetu postoji dugogodišnja praksa korištenja hidrokemijskih metoda koje uključuju mjerenje fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja za rješavanje hidrogeoloških i ekoloških problema. Mjerenjem sadržaja prirodnih stabilnih i radioaktivnih izotopa u kombinaciji s rezultatima hidrokemijskih mjerenja rješava se problematika porijekla podzemne vode, miješanja različitih voda, utjecaja površinskih voda na podzemne vode, utvrđivanje geokemijskih procesa koje se odvijaju u vodonosniku i koji utječu na kakvoću podzemne i površinske vode.

Određivanje geokemijskih procesa u vodonosniku koji utječu na kakvoću i koncentraciju željeza i žive u podzemnoj vodi (preuzeto s weba intenchopen.com)

Pomoću prirodnih obilježivača (trasera), među kojima se ističe izotopni sastav vode, moguće je, između ostaloga, odrediti vrijeme zadržavanja vode u podzemlju. Osim prirodnih obilježivača, za određivanje smjera i brzine tečenja podzemne vode koriste se umjetni obilježivači (najčešće boje) kao što su npr. Na-flourescein i naftionat.

Određivanje vremena zadržavanja vode u podzemlju (preuzeto s weba pubs.usgs.gov)

Hidrokemijski laboratorij raspolaže sljedećim uređajima:

 • Spektrofotometar HACH model DR 3900
 • QbD1200 tvrtke HACH analizator TOC, TIC, DOC, DIC u vodenim uzorcima
 • TN analizator tvrtke HACH
 • Spektrometar L2130i tvrtke Picarro
 • Luminiscentni spektrometar LS55 tvrtke Perkin Elmer
 • Turbidimetar – TURB 430 IR tvrtke WTW
 • pH metar, konduktivimetar, oksimetar tvrtke WTW
 • Multiparametarska sonda tvrtke WTW
 • Digitalni titrator tvrtke HACH
 • COD reaktor tvrtke HACH
 • Multiparametrska sonda tvrtke SEBA
 • Uređaji za uzimanje uzoraka podzemnih i površinskih voda:
  • ”Low-flow” crpka za uzimanje uzoraka u piezometrima
  • ”Badler” pribor za uzimanje uzoraka vode iz piezometara i površinskih tokova i jezera

Pomoću multiparametarskih sondi ili zasebnih sondi na terenu ili u laboratoriju mjere se sljedeći parametri: električna vodljivost (EC), ukupno otopljene krute tvari (TDS), temperatura vode (T), pH vode, otopljeni kisik u vodi (O2); a pomoću Turbidimetar – TURB 430 IR parametar mutnoće (NTU jedinica).

Mjerenje pH, EC, T i otopljenog kisika pomoću multiparametarske sonde na terenu tijekom uzimanja uzoraka pomoću ”Low-flow” pumpe

Mjerenje pH, EC, T i otopljenog kisika pomoću multiparametarske sonde na terenu tijekom uzimanja uzoraka pomoću pumpe

Mjerenje mutnoće

Ukupni i otopljeni organski i anorganski ugljik (TOC, DOC, TIC, DIC) mjeri se pomoću uređaja QbD1200 koji je financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost za potrebe projekta TRANITAL.

QbD1200 – uređaj

QbD1200 – princip rada

QbD1200 – mjerenje organskog ugljika u vodi

Ukupni dušik u vodi mjeri se pomoću DR 1900 tvrtke HACH koji je koji je financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost za potrebe projekta TRANITAL.

TN analizator

Spektrometar L2130i omogućava simultano mjerenje omjera stabilnih izotopa kisika-18 i deuterija u vodenim uzorcima. Koristi CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) tehnologiju. Uređaj je financiran sredstvima EU putem programa IPA Adriatic CBC za potrebe projekta DRINKADRIA.

Picarro spektrometar – uređaj

Picarro spektrometar – princip mjerenja

U laboratoriju se mjere i sljedeći pokazatelji: natrij, kalij, kalcij, magnezij, hidrogenkarbonat, ukupne tvrdoće – karbonatna tvrdoća, kalcijska tvrdoća, magnezijska tvrdoća; kloridi, sulfati, nitrati, nitriti, amonijak, ortofosfati, željezo, mangan, arsen, olovo, cink, nikal, kadmij, litij, silicij i stroncij.

Luminiscentni spektrometar LS55 omogućava mjerenje koncentracije umjetnih obilježivača (boja, npr. Na-flourescein i naftionat) u uzorcima vode.

en_US
Skip to content