Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Doktorandica Ivona Ivkić Filipović boravila u Britanskoj geološkoj službi (BGS)

Tijekom svibnja 2022. godine doktorandica Ivona Ivkić Filipović provela je znanstveno usavršavanje u laboratoriju za stabilne izotope Britanske geološke službe (Keyworth, Nottingham) pod vodstvom Prof. Melanie Leng. Svrha usavršavanja bila je analiza stabilnih izotopa kisika i ugljika na jezerskom karbonatu i ljušturicama ostrakoda iz krških jezera i paleojezera u Dalmaciji. Boravak u UK u trajanju od mjesec dana potpomognut je stipendijom zaklade British Scholarship Trust i financijskom potporom Zavoda za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta.

Za analize stabilnih izotopa odabrane su jezgre sedimenata iz Velog blata na otoku Pagu, zatim iz paleojezera u Prološkom blatu u Imotskom polju te Visovačkog jezera u sklopu Nacionalnog parka Krka. Analize jezerskog karbonata odrađene su na sve tri jezgre, dok su analize na ljušturicama ostrakoda napravljene samo na jezgri iz Velog blata jer je pokazala najbolji potencijal za iste (zastupljenost vrsta, očuvanost mikrofosila od dijagenetskih procesa). Inicijalna priprema uzoraka odrađena je u laboratorijima Zavoda za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta, a sastojala se od uklanjanja svih neželjenih komponenti sedimenta, u prvome redu organske tvari, i mikropaleontološke analize ostrakoda u odabranim uzorcima (identifikacija vrsta, kvantitativna obrada, izdvajanje ljušturica za izotopnu analizu). Uzorci su se dalje pripremali u laboratorijima BGS-a, u što spada otapanje jezerskog karbonata u fosfornoj kiselini i dobivanje plina CO2 za analizu na masenom spektrometru, te čišćenje ljušturica ostrakoda metodom plasma ashinga, radi uklanjanja zaostale organske tvari. Za potvrdu prisutnosti endogenog jezerskog karbonata (koji je nastao u jezeru) provedena je SEM analiza na odabranim uzorcima.

Slika 1. Priprema uzoraka jezerskog karbonata (bijeli sediment u manjoj staklenoj posudici) za reakciju s fosfornom kiselinom (prozirna tekućina u većoj posudici). Kao produkt reakcije nastaje plin CO2 koji nosi informaciju o izotopnom sastavu te se ekstrahira za analizu na masenom spektrometru (IRMS).

Dobivene rezultate stabilnih izotopa kisika i ugljika iz Velog blata i Prološkog blata kombinirat će se s drugim metodama (geokemijskim, sedimentološkim, mikropaleontološkim, geomorfološkim) koje će doktorandica koristit u svojoj doktorskoj disertaciji, a u svrhu rekonstrukcije paleookolišnih i paleooklimatskih uvjeta u navedenim jezerima tijekom Holocena. Navedeni pristup istraživanja predstavljat će doprinos kvartarnim istraživanjima u Hrvatskoj te će upotpuniti terestričke paleoklimatske podatke za područje Dalmacije.

Slika 2. Priprema dobivenog CO2 za analizu na masenom spektromentru (IRMS).

en_US
Skip to content