Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Asistentica Ivona Baniček boravila na njemačkom institutu za geoznanost u Potsdamu (GFZ)

Od kraja ožujka do kraja travnja 2023. godine asistentica Hrvatskog geološkog instituta Ivona Baniček boravila je na njemačkom istraživačkom institutu za geoznanost (eng. German research centre for geosciences GFZ) u Potsdamu gdje je izučavala metodu analize lipidnih biomarkera kod dr.sc. Dirk Sachse i dr.sc. Oliver Rach. Lipidni biomarkeri predstavljaju molekularne „fosile“, odnosno kemijske otiske klime pohranjene u mastima fotosintetskih organizama. Preciznije rečeno, mjere se ukupni n-alkani koji su sveprisutni u marinskim i jezerskim sedimentima te se mogu očuvati tijekom dugih geoloških vremenskih razdoblja. Specifičnost n-alkana je upravo mogućnost determinacije njihovog vodenog ili terestričkog izvora što indicira vegetaciju i okoliš.

Slika 1. Između svakog koraka metode potrebno je višesatno evaporiranje N2 plinom

Metoda uključuje razdvajanje organske i anorganske komponente na liofilizatoru osušenog sedimentnog uzorka mješavinom diklorometana i metanola na 100°C i 103 bara korištenjem Dionex ASE uređaja (eng. Accelerated solvent extraction system). Dobivena organska otopina se zatim separira na tri različite frakcije pomoću ekstrakcije čvrste faze (eng. Solid phase extraction – SPE) i heksana, diklorometana i metanola u različitim omjerima. Alifatska frakcija označava interesnu skupinu spojeva iz kojih se dodatno uklanjaju sumpor i nezasićeni ugljikovodici. Tek onda se uzorci mjere na masenom spektrometru koji sadrži i plinski kromatograf (GC-MS) za determinaciju ukupnih n-alkana, a zatim i na izotopnom masenom spektrometru s kombiniranim plinskim kromatografom (GC-IRMS). Ukupno 35 uzoraka prikupljenih u sklopu projekta QMAD Hrvatske zaklade za znanost je pripremljeno za analitički korak mjerenja na instrumentima. Uzorci su se pokazali potencijalnim te su u fazi analize na GC-IRMS uređaju.

Slika 2. Maseni spektrometar s integriranim plinskim kromatografom

Dobivene rezultate stabilnih izotopa vodika, kisika i ugljika, asistentica će upotpuniti palinološkim, geokemijskim i sedimentološkim rezultatima te iskoristiti u svojoj doktorskoj disertaciji čime se vrši i doprinos kvartarnim istraživanjima u Hrvatskoj.

Slika 3. Učenički praktikant i asistentica vrše ekstrakciju čvrste faze

en_US
Skip to content