Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NEWS

Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na sljevovima rijeka Mrežnice i Korane

Naručitelj radova: Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10.000 Zagreb

Projektni zadatak: Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na sljevovima rijeka Mrežnice i Korane obavlja Zajednica izvoditelja (konzorcij) koju predstavljaju Hrvatski geološki institut kao vodeći član, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno matematički fakultet.

Cilj istraživačkih radova je: utvrditi uzroke ekstremnog zamućenja rijeka Korane i Mrežnice u lipnju 2019. godine i promjene vodnih režima u posljednje vrijeme na rijekama Korani, Mrežnici, Dobri i Kupi uzvodno od Karlovca.

Sadržaj istraživanja obuhvaća slijedeće istraživačke radove:
1. Hidrološku analizu sljevova rijeka Korane, Mrežnice, Dobre i Kupe uzvodno od Karlovca:
-Identificirati sve vodomjerne postaje na navedenim rijekama i njihovim pritokama koje imaju dovoljno duge homogene vremenske nizove hidroloških podataka za provedbu pouzdanih hidroloških analiza.
-Iz podataka odabranih postaja provesti analiza trendova minimalnih, srednjih i maksimalnih godišnjih protoka za što duže vremensko razdoblje (cilj je najmanje 30 godina).
-Za ekstremne protoke iznad 5%-tnog trajanja, prema postojećim dostupnim podacima izdvojiti satne hidrograme vodnih valova i prikupiti podatke o oborinama na pripadajućim sljevovima koji su uzrokovali te vodne valove, sve kao podlogu za daljnju analizu unutar ovog projektnog zadatka.

2. Analizu i reinterpretaciju rezultata dosadašnjih hidrogeoloških istraživanja na predmetnom području:
-Proučiti sve raspoložive podatke o hidrogeološkim istraživanjima na predmetnom području, s osobitim naglaskom na definiranje priljevnih područja pojedinih vodomjernih postaja.
-Analizu rezultata svih do sada provedenih trasiranja tokova podzemne vode na predmetnom području zbog moguće odredbe područja s kojih je došlo do zamućenja rijeka.
-Na temelju podataka o promjenama korištenja zemljišta u posljednje vrijeme – napraviti korelaciju navedenih prostora i hidrogeoloških značajki tog prostora u cilju utvrđivanja mogućeg zamućenja rijeka.

3. Analizu promjena korištenja zemljišta na predmetnom području: za koju je trebalo načiniti:
-Analizu dostupnih avionskih i satelitskih snimaka u posljednjih 10 godina sa svrhom izdvajanja područja na kojima je došlo do promjene korištenja zemljišta.
-Terensku provjeru izdvojenih područja.
-Analizu reljefa terena između izdvojenih područja i stalnih vodotoka.

4. Izdvajanje područja na kojima će se provesti detaljnije analize u drugoj fazi istraživanja u okviru kojeg je bilo potrebno načiniti:
-Terensku provjeru i izdvajanje dionica vodotoka na kojima se pojavilo zamućenje tijekom lipnja 2019. godine.
-Terensku provjera podataka o zamućenju rijeka tijekom posljednjih 10-tak godina.
-Analizu raspoloživih podataka kakvoće vode u navedenim rijekama.
-Analizu, korelaciju i reinterpretaciju podataka svih provedenih istraživanja.
-Zaključne napomene i program daljnjih istraživanja.

Terenski istraživački radovi su obavljeni. U tijeku je kabinetska obrada prikupljenih podataka, analiza i korelacija podataka svih provedenih istraživanja, zatim, izrada grafičkih priloga i popratne fotodokumentacije te izrada izvještaja sa zaključnim napomenama i programom daljnjih istraživanja. Izvještaj će biti predan Hrvatskim Vodama do kraja 2020. godine.

Voditelj radova ispred Konzorcija: Dr.sc. Renato Buljan

O sudjelovanju Hrvatskog geološkog instituta u istraživanjima možete pročitati i na sljedećoj poveznici: https://net.hr/danas/hrvatska/gradani-uznemireni-smedom-i-blatnom-rijekom-mreznicom-nas-stav-je-da-ne-zelimo-nikom-odrubiti-glavu-ali/

Zamućenost rijeke Mrežnice

Zamućenost rijeke Mrežnice (preuzeto sa https://net.hr)

en_US
Skip to content