Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

A case study in the research polygon in Glina and Dvor municipality, Croatia–landslide susceptibility assessment of geological units

Geologia Croatica logo

U raduje analiziran katastar klizišta za pilot područje koje se nalazi na granici općina Dvor i Glina. Katastar je izrađen vizualnom interpretacijom detaljnih LiDAR podloga koje pokrivaju površinu od približno 46 km2. Na navedenoj površini izdvojeno je 477 poligona klizišta.

Posebnost rada leži u analizi klizišta nastalih u metamorfnim i magmatskim kompleksima ofiolitnog pojasa koji zauzima značajan dio površine analiziranog pilot područja.

Rad je nastao zahvaljujući podacima prikupljenim u sklopu safEarth projekta sufinanciranog od strane Interreg IPA – CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora programa, a objavljen je u časopisu Geologia Croatica (http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1069).

en_US
Skip to content