Detaljna inženjerskogeološka karta mjerila 1:5.000 list Zagreb 15 sa prikazom registriranih klizišta i provedenih istražnih radova na području obuhvata lista u sklopu projekta DIGK.

Detaljna inženjerskogeološka karta mjerila 1:5.000 list Zagreb 15 sa prikazom registriranih klizišta i provedenih istražnih radova na području obuhvata lista u sklopu projekta DIGK.

Skip to content