Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Završeni projekti

Stratigrafska evolucija trijasa Hrvatske

Trijaske naslage Hrvatske bile su do sada relativno slabije istražene u odnosu na druge mezozojske i kenozojske naslage. S druge strane, istraživanja trijasa u svijetu intenzivirala su se u sklopu uspostave nove globalne stratigrafske skale, te suvremenom analizom izvanredno otkrivenih naslaga trijasa u talijanskim Dolomitima. Detaljna multidisciplinarna istraživanja pojedinih lokaliteta u sjevernoj (Zagorsko-srednjotransdanubijski dio Sava-zone) i južnoj Hrvatskoj (Vanjski Dinaridi) omogućit će priključak ovim istraživanjima. U istraživanjima stratigrafske evolucije trijasa težište će biti na srednjem trijasu kao vremenu najvećih geoloških promjena, dok će se gornji trijas istraživati najviše u smislu utvrđivanja razlika između spomenutih geotektonskih cjelina. Biostratigrafska istraživanja na bazi različitih fosilnih skupina (algi, foraminifera, palinomorfa, konodonata, radiolarija i dr.) omogućit će korelaciju plitkovodnih platformnih i dubljevodnih bazenskih naslaga, datiranje vulkanskih i piroklastičnih stijena koje se izmjenjuju sa sedimentnim stijenama, te unapređenje biostratigrafske podjele trijasa. Pojedini stratigrafski važni fosili detaljno će se obraditi. Sedimentološkim, palinofacijesnim, organsko-facijesnim i geokemijskim istraživanjima definirat će se razvoji facijesa karbonatne platforme i dubljeg mora, njihovi međusobni odnosi, sličnosti i razlike. Spomenuta istraživanja omogućit će interpretaciju stratigrafske evolucije područja Hrvatske kroz trijas, uz njenu korelaciju s evolucijom susjednih područja, te u konačnici razmatranje paleogeografskih odnosa u doba trijasa u ovom dijelu Tetisa. 

Web stranica projekta: http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=3&ID=337

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Tonći Grgasović


Josip Halamić

akademik Branko Sokač

Datum početka i kraja projekta: 2007.-2013.

 

Kategorija projekta: Projekt br: 181-1951126-1134, Z-projekti

 

Ugovoreni iznos financiranja:

Status: Završen

Skip to content