Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Završeni projekti

Stratigrafija naslaga krede u okviru geodinamike jadranskog područja Hrvatske

(Stratigraphy and geodynamic context of Cretaceous deposits in the northeastern Adriatic region)

U recentnoj znanstvenoj literaturi još uvijek su suprotstavljena mišljenja o geološkoj evoluciji sjeveroistočnog jadranskog područja, što svjedoči o kompleksnosti geološke građe i nedovoljnoj istraženosti tog prostora. Iako je recentni morfostrukturni sklop Vanjskih Dinarida i sjeveroistočnog dijela Jadranskog predgorja završno oblikovan tijekom mlađih geoloških razdoblja, razumijevanju geološke evolucije tog složenog sustava pridonijet će bolje poznavanje svih sukcesivnih procesa u okvirima regionalne geodinamike. Izražena lateralna facijesna diferencijacija unutar karbonatnih naslaga gornje krede odražava pojačanu sinsedimentacijsku, a recentni položaj pojedinih formacija snažnu post-krednu geodinamiku. Stoga poznavanje stratigrafije i rasprostranjenosti tih naslaga ima važnu ulogu pri rekonstrukciji regionalne geološke evolucije. Datiranjem odabranih stratigrafskih horizonata pomoću izotopa stroncija, omogućena je bolja korelacija gornjokrednih plitkovodnih karbonata na istraživanom području s razvojem istodobnih naslaga na globalnom planu. Ti rezultati potenciraju potrebu revizije tradicionalne biostratigrafije naslaga gornje krede šireg jadranskog područja. U tom smislu potrebno je integrirati raspone pojavljivanja mikro- i makrofosila. Daljnja primjena te metode omogućit će bolju regionalnu korelaciju i formiranje kvalitetnijeg kronostratigrafskog okvira za raspone pojavljivanja rudista i bentičkih foraminifera, kao i usporedbu s relevantnijim rasponima planktonskih foraminifera. Stabilni izotopi, osobito ugljika i kisika, koristan su korelacijski alat za pojedine horizonte krede na globalnom planu. Analizom izotopnih zapisa unutar odabranih slijedova naslaga na istraživanom području, omogućit će se bolja korelacija s regionalnim/globalnim geološkim događajima. Ekonomska i društvena korisnost takvih istraživanja očituje se prije svega u prognoziranju položaja naftnogeološki perspektivnih naslaga u podzemlju, što predstavlja temelj za koncipiranje usmjerenih naftnogeoloških istraživanja jadranskog područja. Litostratigrafske jedinice definirane tijekom planiranih istraživanja bit će osnovni element buduće litostratigrafske karte, koja je važan preduvjet za kvalitetno upravljanje prirodnim resursima i zaštitu okoliša tog područja. 

Web stranica projekta: http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=3&offset=20&ID=998

 

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Tvrtko Korbar


Mihovil Brlek,

Vladimir Jelaska,

Blanka Cvetko Tešović (GPZ, PMF, Sveučilište u Zagrebu),

Bosiljka Glumac (Smith College, Northampton, Massachusets, SAD)

Vanjski suradnik:  prof. dr. sc. Thomas Steuber (The Petroleum Institute, Abu Dhabi, UAE).

Datum početka i kraja projekta: 2007.-2013.

 

Kategorija projekta: Projekt br: 181-1191152-2697, Z-projekti

 

Ugovoreni iznos financiranja:

Status: Završen

hr
Skip to content