Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE – O nama

Predstojnica Zavoda: dr.sc. Nikolina Ilijanić, dipl.ing geol.

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: nilijanic@hgi-cgs.hr

Tajnica Zavoda: Mirela Žic

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: mzic@hgi-cgs.hr

 

Znanstvena istraživanja Zavoda za mineralne sirovine odnose se na istraživanja mineralnih sirovina, geokemijska istraživanja okoliša, paleolimnološka istraživanja, istraživanja siga i geološka istraživanja podmorja (marinsku geologiju).

Djelatnici utvrđuju postojeća i potencijalna ležišta mineralnih sirovina te rješavaju postanak pojedinih tipova ležišta mineralnih sirovina. Pružaju savjetovanje i informacije o prirodnom resursima u Republici Hrvatskoj vezanim za mineralne sirovine u svrhu racionalnog i održivog gospodarenja i upravljanja mineralnim sirovinama. Djelatnici provode sistematizaciju baze podataka mineralnih sirovina u RH te izrađuju karte mineralnih sirovina i geološke potencijalnosti mineralnih sirovina RH. Pri svojim istraživanjima uvode nove metode istraživanja, prvenstveno daljinska istraživanja mineralnih sirovina i razvijaju modele takvih istraživanja pogodnih za područje RH na temelju geoloških karakteristika pojedinih područja.

Djelatnici provode kvartarna istraživanja koja uključuju geokemijska istraživanja okoliša, paleolimnološka istraživanja, paleoklimatska istraživanja siga i geološka istraživanja podmorja. Geokemijska istraživanja okoliša uključuju geokemijsko kartiranje RH i geokemiju urbanih područja u svrhu utvrđivanja antropogenog utjecaja na okoliš, što je rezultiralo izradom geokemijskog atlasa RH (Halamić & Miko, 2009) i omogućuje dugotrajniji monitoring geokemijskog stanja tala, te  praćenje sadržaja organske tvari u tlima. Paleolimnološka istraživanja vezana su za istraživanja dinamičnih terestičkih ekosustava kao što su tresetišta, krška polja, jezera te plitkomorske okoliše istočno jadranskog šelfa (<100 m dubine) čije depresije često sadrže potopljena jezera (paleojezera) te njihov odgovor na klimatske promjene, antropogeni utjecaj i promjene razine mora. Navedena istraživanja omogućuju rekonstrukciju kvartarnih okoliša, utvrđivanja lokalnih krivulja izdizanja mora, paleorazina jezera (hidrološke promjene), porijekla materijala, erozijskih procesa, stupnja onečišćenja i zakiseljenosti odnosno eutrofikacije jezera i mora, te se provode kombinirajući geofizička istraživanja (geološki, višesnopni i panoramski dubinomjer) i istraživanja jezgre sedimenata na temelju sedimentoloških, geokemijskih i mineraloških indikatora u kombinaciji s paleontološkim indikatorima (palinološke analize, analize ostrakoda, dijatomeja, chironomida). Sige sadrže zapis prirodne klimatske varijabilnosti te ih koristimo u istraživnaju kvartara kao pogodan medij za istraživanje klimatskih promjena. Paleoklimatska istraživanja siga komplementarna su s paleookolišnim i paleoklimatskim istraživanjima na temelju jezerskih i morskih sedimenata. Geološka istraživanja podmorja vezana su za marinska istraživanja i geološko kartiranje podmorja. Marinska istraživanja uključuju utvrđivanje geomorfologije obale i podmorja, promjene obalne linije, debljine pojedinih geoloških naslaga i izdizanja morske razine tijekom kvartara, kombinirajući geofizička istraživanja (plitka seizmika) i multidisciplinarna istraživanja jezgri sedimenata.

Djelatnici Zavoda ostvaruju svoju temeljnu djelatnost u izradi karte mineralnih sirovina RH, geokemijske karte RH i geološke karte podmorja Jadranskog mora. Djelatnici sudjeluju u znanstvenim i/ili stručnim projektima financiranim iz različitih izvora: projektima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), projektima Europskih (EU) i ostalih međunarodnih fondova kao što su program Obzor2020 i EIT Mineralne sirovine, projektima nacionalnih izvora od ministarstava, agencija, lokalne uprave i ostale naručitelje javnog ili privatnog sektora.

Skip to content