Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Mineraloško-petrografski laboratorij uspostavljen je u svrhu determinacije mineralnog sastava stijena (magmatskih, metamorfnih, vulkanoklastičnih i sedimentnih), paleotala i arheološke keramike. Za utvrđivane mineraloškog sastava koristi se rendgenski difraktometar na prahu (XRD analize), magnetometar, polarizacijski mikroskopi (modalne analize), skenirajući elektronski mikroskop s BSE-om i EDS-om za utvrđivanje kemijskog sastava (SEM-EDS). 

U sklopu ovog laboratorija provode se granulometrijske analize pomoću laserskog difraktometra i sijanjem pomoću sita  te analize sferičnosti i zaobljenosti čestica.

Oprema laboratorija:

 • Rendgenski difraktometar PANAlytical X’Pert Powder
 • Skenirajući elektronski mikroskop JEOL SEM s EDS-om i BSE-om
 • Laserski difraktometar Shimadzu SALD 2300 raspona mjerenja od 17 nm do 2,5 mm
 • Bartington magnetometar s detektorima (MS2C, MS2E, MS2B)
 • Izodinamski magnetski separator (LB-1)
 • TGA/DSC 2 Star – Mettler Toledo
 • Polarizacijski mikroskopi (Leitz – LABORLUX12POL S; Carl Zeiss – Axio Lab.A1 POL; Carl Zeiss Jenna – Amplival; Olympus – BX 51…)
 • Stereo mikroskopi (Olympus – SZH; BTC – STM8b)
 • Mlin za fino usitnjavanje uzoraka (McCrone Micronising Mill)
 • Vibraciona tresilica za sijanje
 • aerometar

Rendgenski difraktometar PANalytical X’Pert Powder.

Mlin za fino usitnjavanje uzoraka (McCrone Micronising Mill)

Laserski difraktometar Shimadzu

hr
Skip to content