Erli Kovačević Galović

Erli Kovačević Galović

Znanstveni interesi

 • Mineralne sirovine
 • Održivo gospodarenje
 • Boksiti
 • Geokemija
 • Statistika

 

Biografija

 • 2017 – danas : viši stručni suradnik, Hrvatski geološki institut
 • 2012 – 2017 : stručni suradnik, Hrvatski geološki institut
 • 2005 – 2012 : znanstveni novak, Hrvatski geološki institut
 • 2005 – danas : Poslijediplomski doktorski studij, smjer geologija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1996 – 2004 : Diplomski studij, smjer: dipl. ing. geologije., Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Vještine

 • Kabinetski rad: stručne studije i elaborati, GIS, baze podataka, analiza podataka
 • Terenski rad: kartiranje, uzorkovanje, prospekcija mineralnih sirovina
 • MC Office; ESRI ArcGIS; CorellDRAW11; AutoCAD
 • Aktivno korištenje engleskog, talijanskog i njemačkog jezika

 

Projekti i suradnje

 • Karta mineralnih sirovina RH
 • “Održivo gospodarenje kamenim agregatima˝ – SARMa (Sustainable Aggregates Resource Management), (2009-2011)
 • ˝Održivo planiranje agregata za zemlje jugoistočne Europe˝ – SNAP-SEE (Sustainable Aggregates Planning – South East Europe) (2012-2014)
 • Mineral Inteligence Capacity Analysis (MICA); OBZOR 2020 projektu (2016-danas)
 • Svjetski forum o mineralnim sirovinama (World Forum on Raw Materials Project – FORAM) u sklopu OBZOR 2020 (2016-danas)

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Kovačević Galović, E.; Ilijanić, N.; Peh, Z.; Miko, S.; Hasan, O. (2012): Geochemical discrimination of Early Palaeogene bauxites in Croatia. // Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 65  , 1; 53-65.

Peh, Z.; Kovačević Galović, E. (2014): Geochemistry of Istrian Lower Palaeogene bauxites — Is it relevant to the extent of subaerial exposure during Cretaceous times?. // Ore geology reviews. 63; 296-306 Bostjančić, I., Gulam, V., Podolszki, L., Burić, H. (2010): Razrada gustoća ponikava krških područja u sklopu izrade OIGK. Horvat, M. (ur.): 4. hrvatski geološki kongres, Knjiga sažetaka, Hrvatski geološki institut, Zagreb, 322-323. 14.-15. listopada, Šibenik – Hrvatska.

Peh, Z.; Kovačević Galović, E. (2016): Geochemistry of Lower Palaeogene bauxites – a unique signature for the tectonostratigraphic evolution of part of the Croatian Karst. // Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 69  , 2; 269-279

Kovačević, E.; Miko, S.; Dedić, Ž.; Hasan, O.; Lukšić, B.; Peh, Z. (2007): Impacts of past mining and present aggregate quarrying on Dalmatian karst environment, Croatia // Georesources and public policy: research, management, environment-Abstracts / Hints, Olle ; Kaljo, Dimitri (ur.). Tallinn : Geological Society of Estonia, 2007. 26-27 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Kovačević Galović, Erli; Peh, Zoran. (2015):Bauxites in croatia – mineral resources and beyond // 5. HRVATSKI GEOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem/5th CROATIAN GEOLOGICAL CONGRESS with international participation Osijek 23.– 25.09.2015. Knjiga Sažetaka/Abstracts Book / Horvat, Marija ; Wacha, Lara (ur.).Zagreb : Hrvatski geološki institut – Croatian Geological Survey 134-135 (poster,domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

Viša stručna suradnica
Geolog
Zavod za mineralne sirovine
hr
Skip to content