Ivan Kosović

Ivan Kosović

Znanstveni interesi

 • Inženjerska geologija
 • Površinska geofizička istraživanja (seizmička refrakcija, MASW)
 • Istraživanje i analiza diskontinuiteta (fraktura) u stijenskoj masi
 • Metode mjerenja i utvrđivanja gustoće i intenziteta fraktura u uslojenim karbonatnim sredinama
 • In-situ distribucija bloka – IBSD ( In-situ Blok Size Distribution).
 • DFN ( Discrete Fracture Network)

 

Biografija

 • 2017 – danas: Poslijediplomski doktorski studij primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo; smjer: geološko inženjerstvo na RGN – fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
 • 2015 – danas: Viši stručni suradnik, Hrvatski geološki institut
 • 2015 – 2017: Međunarodni poslijediplomski doktorski studij – Joint   Doctorale Programme „Geo-Eingineering and Wather Managment“
 • 2014: Stručni ispit – Uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje geoloških istraživanja
 • 2011 – 2015: Glavni inženjerski geolog za tunelogradnju, stabilnost kosina, temeljenje, kategorizaciju materijala iskopa, inženjerskogeološko kartiranje, Viadukt d.d., Viadukt – Projekt d.o.o., Viadukt – Konstrukcije d.o.o.
 • 2010: Suradnik na znanstveno-stručnom projektu, Hrvatski geološki institut
 • 2001 – 2008: Diplomski studij geologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu

 

Vještine

 • Tunelogradnja – kategorizacija materijala iskopa (RMR, Q – klasifikacije)
 • Izrada završnih inženjerskogeoloških izvještaja za tunele
 • Izrada elaborata za geološki opravdan prekoprofilni iskop (tuneli, široki iskop, temelji, zasjeci)
 • Kontrola ugradnje i ispitivanje adhezioni štapnih sidara za izvedbu primarane podgrade u tunelskom iskopu
 • Izrada izvješća o tunelskoj reprofilaciji i pripremi podloge za ugradnju hidroizolacije
 • Izrada inženjerskogeoloških elaborata (široki iskop, usjeci, zasjeci, temelji)
 • Izrada inženjerskogeoloških elaborata o kategorizaciji stijenske mase
 • Inženjerskogeološki istražni radovi
 • Izvedba površinskih geofizičkih istražnih radova (seizmička refrakcija, MASW)
 • Inženjerskogeološka determinacija jezgri bušotina
 • Eksploatacijska polja tehničko-građevnog kamena – izrada elaborata
 • Inženjerskogeološki nadzor izvedbe sanacija klizišta
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika
 • Aktivno korištenje ArcGIS platforme i AutoCAD programa

 

Projekti i suradnje

 • Suradnik na projektu „Detaljna inženjerskogeološka karta podsljemenske urbanizirane zone – faza II“
 • Pomoćnik direktora regije za izgradnju AC dionica Vrgorac – čvor Ploče
 • Voditelj gradilišta: „Uređenje lijeve obale Crne rijeke u duljini od 220 metara i sanacija priključka lokalne ceste br.69005 uz Crnu rijeku na državnu cestu D8 u Rogotinu“
 • Pomoćnik voditelja znanstvenog projekta „Program inicijalnih istraživanja Bačinskih jezera“
 • Odgovorni geolog na izvedbi temelja građevine „Most kopno – otok Čiovo“

 

Odbori i komisije

 • Voditelj odsjeka za inženjersku geologiju HGD-a
 • Voditelj Studentskog odsjeka HGD-a
 • Studentski predstavnik u Vijeću Geološkog odsjeka PMF-a

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo
 • Hrvatsko geotehničko društva
 • International Society for Rock Mechanics
 • Internacional Society for Soil Mechanics and Geotechincal Engineering

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi (5-10 radova)

Kosović, Ivan; Strelec, Stjepan (2016): Seizmičko i geološko mikrozoniranje zapadnog dijela podsljemenske urbanizirane zone prema standardima Eurokoda 8, 2.Simpozij doktorskog studija građevinarstva, Zbornik radova, 161-169

Urumović, Kosta; Martinčević Lazar, Jasmina; Kosović, Ivan (2017): Relations between mineralogical compound and hydrogeological properties of typical fine grained sediments in estern Croatia.  Book of Abstracts of 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) / Posavec, Kristijan ; Marković, Tamara (ur.). – Dubrovnik : Croatian Geological Survey , 2017. 146-146

Viši stručni suradnik
Inženjerski geolog
Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju
hr
Skip to content