dr.sc. Ines Galović

dr. sc. Ines Galović

Znanstveni interesi

 • taksonomija silicijskih i vapnenačkih mikrofosila (vapnenačkih nanofosili, dijatomeje, silikoflagelate)
 • biostratigrafija na temelju vapnenačkih nanofosila
 • paleoekoliške rekonstrukcije prostora sedimentacije na temelju silicijskih i vapnenačkih mikrofosila
 • paleobiogeografija na temelju silicijskih i vapnenačkih mikrofosila
 • paleoceanografija (cirkulacija, promjene razine mora, temperature, saliniteta)
 • paleoklimatske rekonstrukcije i promjene

 

Biografija

2020- objavljen članak u Q2 časopisu

– recenzent za Palaeoworld

– suradnik na projektu prof. Vlaste Čosović IP-2049-04 BREEMECO (Dinaridski predgorski bazen između dva eocenska termalna optimuma: mogući scenarij za sjevernojadranski bazen)u trjanju od 02/01/2020 do 31/12/2023

2019- imenovana u člana INA Vijeća (International Nannoplankton Association)

          http://ina.tmsoc.org/

        – predajem na INA konferenciji u Santosu, Brazil, kao i na Geološkom kongresu u Zagrebu.

– u okviru Geokemijskog odsjeka HGD predajem: Biogeokemijski ciklus silicija i karbonata u vodenim okolišima

objavljen članak u Q2 časopisu

2018-objavljena 4 članka, od toga jedan  u Q1 časopisu (QI)

– recenzent na3 članka I na 2 kao pridruženi urednik u GC https://publons.com/researcher/1330913/ines-galovic/

– u povjerenstvu za pristupno predavanje kao i za radno mjesto kolegice sa IRB-a (Jelena Godrijan)

 • uzorkovanje I analiza dva stupa u okviru OGK za zadatak Požeška gora te analiza kartiraških točaka s istoimemog terena

2017– Dva predavanja na međunarodnoj 16. INA konferenciji u Ateni, Grčka sa temama po kojima su nazvane sekcije:

 1. Coccolithophore ecology – insights from seasonality and biogeography on local and global scales
 2. Coccolithophores and environmental changes during the mid-Miocene major events – responses and records at marginal Paratethys

        – otvaranje Geološke zbirke i promocija struke u OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje (http://os-fvsignjara-virje.skole.hr/)

– sudjelujem na međunarodnom danu gradskog muzeja u Požegi sa eksponatima za izložbu i multimedijalnu radionicu u okviru HGI-a sa postavom “Tajni mikrosvijet Zlatne doline”. (http://www.pozega-tz.hr/dogadanje/199-otvorenje-izlozbe-tajni-mikrosvijet-zlatne-doline)

– objavljujem 4 članka od čega 3 u CC-u, a dva pripadaju Q1, a od toga je jedan kao samostalni autor u žurnalu s IF=3,391

– u okviru Erasmus projekta, pod vodstvom prof. Vlaste Ćosović, pomažem Gülin Yavuzlar (Süleyman Demirel University, Turska) u taksonomskim odredbama dijatomeja za izradu doktorske teze pod mentorstvom prof. Sagular E.K., sa istoimenog fakulteta iz Turske.

– angažirana u organizaciji 7th NCSEE workshop, Velika, Hrvatska. (http://www.7ncsee2017.com/)

2016 – suradnik na projektu The analysis of Nigerian diatomaceous earth sample, pod vodstvom dr.sc. Zlatka Korunića (Kanada).

2015- u sklopu Odsjeka za zaštitu geološke baštine promoviram u OŠ “Cvjetno naselje” geološka istraživanja u okviru Izložbe pod naslovom “Upoznaj Zemlju – zaviri u mikroskop!”

 • predajem na međunarodnoj hrvatskoj geološkoj konferenciji u Osijeku na temu:

Dijatomiti u Hrvatskoj: njihov potencijal kao prirodni insekticid

 

Vještine

 • kartiranje
 • terensko uzorkovanje
 • laboratorijska obrada silicijskih mikrofosila i vapnenačkog nanoplanktona
 • paleontološka i statistička obrada podataka s interpretacijama
 • Organizacija radionica
 • Aktivno korištenje Engleskog jezika

 

Projekti i suradnje

2.1. Voditelj međunarodnog projekta 

2007-2008 – Voditelj EU projekta Synthesys (the European Union-funded Integrated     Infrastructure Initiative grant, koji je dio  FP6-programa: „Revision of taxonomy of        Paratethyan endemic nannofossils“u okviru GB TAF- 3733 na Natural History Museum-u, London, Engleska.

 

 2.2. Bilateralni, međunarodni projekti

2016 – Suradnik na projektu The analysis of Nigerian diatomaceous earth sample, pod vodstvom dr.sc. Zlatka Korunića (Kanada).

2002-2005 – Angažirana na Hrvatsko-Slovenskom bilateralnom projektu „Peloides of the Adriatic Sea“, voditelj: dr. sc. Marko Šparica.

 

2.3. Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih i privrednih projekata:

1998-danas – Suradnik na projektu: Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50.000, MZOŠ RH br. 181-1811096-1093), pod vodstvom dr. sc. Marko Šparica do 2012,  2012-2013. godine dr.sc. Mirko Belak, te od 2013. godine dr. sc. Tvrtko Korbar.

2020-2023- Suradnik na znanstvenom projektu HRZZ-a (IP-2049-04): Dinaridski predgorski bazen između dva eocenska termalna optimuma: mogući scenarij za sjevernojadranski bazen, pod vodstvom prof. Vlaste Ćosović

2014-2017 – Suradnik na znanstvenom projektu HRZZ-a (IP -11-2013-5570): Razvoj formulacija novih prirodnih insekticida na osnovi inertnih prašiva i botaničkih insekticida te njihovih kombinacija kao zamjena za sintetske konvencionalne insecticide, pod vodstvom prof. Vlatke Rozman

2014-2015 – Suradnik na projektima Hrvatskih voda: Istraživanja paleorazina Vranskog jezera na Cresu pod vodstvom dr. sc. Mike Slobodana.

                –  i Hidrogeološka i paleolimnološka istraživanja Baćinskih jezera pod vodstvom dr. sc. Mike     Slobodana.

2013-2014 – Suradnik na znanstvenom projektu Parka prirode Vransko jezero od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode: Paleolimnološka istraživanja Vranskog jezera kod Biograda, pod vodstvom dr. sc. Mike Slobodana. 

2005 – Suradnik na INA projektu: FOMD (Facies and physical qualities of Miocene  deposits at the Mt. Dilj), voditelj: Mato Pikija.

– Suradnik na INA projektu: Geological analysis of Primorje, Gorski kotar and Lika, voditelji: Fuček, Ladislav, Matičec, Dubravko & Vlahović, Igor.

2002-2003 – Suradnik na INA projektu: SKOPS (Stratigrafska korelacija naslaga područja Okučani-          Požega-Sl. Brod), voditelj: Mato Pikija.

 

Članstva

 • Hrvatsko geološko društvo (HGD)
 • International Nannoplankton Association (INA)

 

Bibliografija

 

Najznačajniji radovi u zadnjih 5 godina

 1. Caput Mihalić, Katarina; Galović, Ines; Wetzel, Carlos E.; Ector, Luc; Ilijanić, Nikolina; Miko, Slobodan; Wishkerman, Asher; Hamilton, Paul B.; Levkov, Zlatko

Envekadea vranaensis sp. nov. a new diatom species (Bacillariophyta) from the lacustrine Holocene sediments of Lake Vrana, Croatia // Nova Hedwigia (2020), 1-2; 1-19. doi:10.1127/nova_hedwigia/2019/0561

 1. Caput Mihalić, Katarina; Gligora Udovič, Marija; Galović, Ines; Stanković, Igor; Šušnjara, Mirela; Žutinić, Petar; Kulaš, Antonija; Špoljarić, Igor & Levkov, Zlatko

Tetramphora croatica sp. nov.—A new brackish-water species from Lake Vransko, Croatia // Phytotaxa, 401 (2019), 4; 276-286. doi:10.11646/phytotaxa.401.4.5

 1. Galović, Ines; Mihalić Caput, Katarina; Ilijanić, Nikolina; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren.
  Diatom responses to Holocene environmental changes in a karstic Lake Vrana in Dalmatia (Croatia). // Quaternary international, 494 (2018), 167- 179. doi:10.1016/j.quaint.2017.09.010
 2. Galović, Ines.
  Sarmatian calcareous nannofossil assemblages in the SW Paratethyan marginal marine environments: Implications for palaeoceanography and the palaeoclimate. // Progress in oceanography156(2017) ; 209220.
 3. Liška, Anita; Korunić, Zlatko; Rozman, Vlatka; Halamić, Josip; Galović, Ines; Lucić, Pavo; Baličević, Renata.
  Efficacy of nine Croatian inert dusts against rice weevil Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) on wheat. // Emirates Journal of Food and Agriculture29 (2017) , 7; 485494.
 4.  Galović, Ines; Halamić, Josip; Grizelj, Anita; Rozman, Vlatka; Liška, Anita; Korunić, Zlatko; Lucić, Pavo; Baličević, Renata.
  Croatian diatomites and their possible application as a natural insecticide. // Geologia Croatica : journal of the Croatian Geological Survey and the Croatian Geological Society. 70 (2017) , 1; 27-39.
 5. Liška, Anita; Rozman, Vlatka; Korunić, Zlatko; Halamić, Josip; Galović, Ines; Lucić, Pavo; Baličević, Renata.
  The potential of Croatian diatomaceous earths as grain protectant against three stored- product insects. // IOBC/WPRS bulletin. 111 (2015) ; 107-113.

 

Viša znanstvena suradnica
Paleontolog
Zavod za geologiju
hr
Skip to content