3D model i kartiranje setova diskontinuiteta u dijelu kamenoloma Perun kod Stobreča (izrađeno sustavom ShapeMetrix3D)

3D model i kartiranje setova diskontinuiteta u dijelu kamenoloma Perun kod Stobreča (izrađeno sustavom ShapeMetrix3D)

Skip to content