Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Past Projects

Geološka karta Konavala 1:50.000 – nužna pretpostavka održivog razvoja

(Geological Map of Konavle 1:50.000 a Necessary Precondition of Sustainable Development)

U okviru projekta je izrađena nova geološka karta Konavala M 1:50.000 u GIS okruženju. Kroz sljedove mezozojskih i tercijarnih naslaga, snimljeno je preko 3000 metara stupova. Sedimentološke, biostratigrafske, petrografske i druge uže specijalističke analize obavljene su na više od 1770 uzoraka. Unutar karbonatnih naslaga izdvojeno je ukupno 19 litostratigrafskih jedinica od čega jedna u trijaskim, 9 u jurskim, 6 jedinica u kredno-paleogenskim naslagama i 3 u tercijarnim klastitima. Karta je poslužila kao podloga u planiranju zahvata i aktivnosti u sklopu izrade prostornog plana općine Konavle, posebno u planiranju razvojnih projekata koji iziskuju veće standarde u zaštiti prirodne i kulturne baštine. Sagledane su podzemne i površinske vode, odnosno brojni kopneni i priobalni izvori koji su do tada tek manjim dijelom bili uključeni u vodoopskrbu. Ponudila je i temelj za procjenu regenerativnog kapaciteta prostora, jer precizno definirana podloga nudi cjelovit uvid u strukturu geotskih faktora, koji uz klimu velikim dijelom uvjetuju i izvorne biotske odnose. Na takav način utvrđeni biotsko–geotski potencijali u prostorno-planskim i strateškim studijama razvoja daju gabarite dopustivog antropogenog utjecaja na okoliš. U skladu s time nova geološka karta je poslužila kao baza za razradu prijedloga izmjena metodologije izrade Prostornog plana uređenja Općine Konavle. Obavljena je i geoturistička valorizacija, jer geoturističke atrakcije u ponudi Općine Konavle predstavljaju značajno osvježenje i obogaćenje turističke ponude.

Project leader: dr.sc. Božo Prtoljan


Domagoj Jamičić,

Tonći Grgasović,

akademik Branko Sokač,

Fuček Ladislav, 

Branko Horvat,

Berislav Krtalić,

Domagoj Vranješ,

Marija Pavić,

Darija Maletić Mirko

Project duration: 2007.-2010.

 

Project Category: Program „Partnerstvo u temeljnim istraživanjima“ Nacionalne zaklade za znanost (NZZ); istraživački projekt

Financing amount: 1.000.000,00 kn

Status: Završen

en_US
Skip to content