Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY

GeoERA – HOVER: Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

Naslov: Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems – HOVER
Trajanje: 1. srpnja 2018. – 1. srpnja 2021.

Akcija: Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe – GeoERA

Program: ERA-NET Cofund Action

Tema: Podzemne vode

Koordinator teme: Klaus Hinsby (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS)

Koordinator HOVER projekta: Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM

Vrijednost: 2.999.914,00 , od toga partneri sudjeluju s 2.108.869,00 € kroz model doprinosa u naturi (in-kind contribution), a EC učestvuje s 890.945,00 €

Webpage: https://geoera.eu/projects/hover8/

HOVER je jedan od projekata koji se realiziraju u okviru teme Podzemne vode GeoERA akcije. Osnovni mu je cilj dovesti u vezu spoznaje o geološkim značajkama pojedinih područja i prevladavajućih hidrogeoloških procesa s prirodnom kvalitetom podzemnih voda i rizikom od unosa različitih tvari antropogenog porijekla u vodonosnike. Tehnička i znanstvena osnova projekta su geološka znanja i sveobuhvatno razumijevanje hidrogeoloških procesa koji su uključeni u pronos organskih i anorganskih tvari prirodnog i antropogenog porijekla kroz vodonosne sustave. Projekt je strukturiran na način da njegovi rezultati između ostalog doprinesu i povećanju političke i javne svijesti o značaju podzemne vode, osjetljivosti vodonosnih sustava i poboljšanju upravljanja podzemnim vodama na razini EU.

HGI-CGS sudjeluje u radnim paketima 5 i 6. U okviru radnog paketa br. 5 razmatra se transport nitrata i pesticida od zone tla kroz nezasićenu i zasićenu zonu vodonosnog sustava. Osnovni ciljevi radnog paketa obuhvaćaju: i) izradu atlasa geoloških i hidrogeoloških značajki važnih za transport nitrata i pesticida na razini EU, ii) ocjenu vremena njihovog zadržavanja u nezasićenoj zoni vodonosnika, iii) formiranje skupova podataka vezanih za karakterizaciju pronosa nitrata i pesticida u formatu odgovarajućem za informacijsku platformu GeoERA projekta, iv) izradu modela pronosa onečišćivača kroz nezasićenu zonu i v) izradu karata potencijalnih zona denitrifikacije. Aktivnosti u okviru radnog paketa br. 6 vezane su za distribuciju starosti podzemne vode i vrijeme njenog zadržavanja u vodonosnicima. Među ciljevima ovog radnog paketa ističu se: i) uspostava harmonizirane baze podataka o traserima i indikatorima koji se koriste za određivanje starosti podzemne vode u zemljama članicama EU, ii) identifikacija i opis značajnih europskih vodonosnika s velikim brojem podataka o indikatorima i traserima starosti podzemne vode te izradu protokola dobre prakse primjene indikatora starosti podzemne vode za ocjenu distribucije njene starosti u prostoru i vremenu (uključujući upute za uzorkovanje podzemne vode), iii) demonstracija primjene modela distribucije starosti podzemne vode u svrhu izrade i valorizacije programa monitoringa podzemnih voda, trendova onečišćenja te povijesti i evolucije kakvoće podzemne vode, iv) razvoj i testiranje novih tehnika procjene distribucije starosti podzemne vode vodnih tijela u kojima je vrijeme zadržavanja podzemne vode u rasponu od 10 do 1000 godina.

en_US
Skip to content