Home > Zavod za mineralne sirovine > Rudarsko-geološke studije > Zagrebačka županija

Zagrebačka županija

Na području Zagrebačke županije, koja je složene geološke građe, nalaze se stijene koje se razlikuju po stratigrafskoj pripadnosti i po litološkom sastavu. To je područje na kojem se sučeljava više tektonskih jedinica različite starosti i jačine djelovanja. Iz tog razloga su pojedini dijelovi županije vrlo složene tektonske građe, kao što je to područje Medvednice, dok su druga područja blago tektonski poremećena, na primjer jugoistočni dio područja koji pripada Panonskom bazenu.
Zastupljene su stijene paleozojske, mezozojske i kenozojske starosti, kao i magmatske, sedimentne i metamorfne stijene različitih tipova.

Pregledna digitalna geološka karta Zagrebačke županije

Od mineralnih sirovina na području Zagrebačke županije postoje pojave metala, pojave i ležišta nemetala, a kao, pojave i ležišta ugljena, te izvori termalnih voda. S ekonomskog stajališta najvažnija su ležišta i pojave NEMETALIČNIH mineralnih sirovina i energetske sirovina (nafta i plin).
Ukupno je na prostoru Zagrebačke županije zabilježeno 15 vrsta mineralnih sirovina za koje postoji dokumentacija istraživanja ili njihovi mineraloški opisi a smješteni su na ukupno 180 lokacija. Dio ovih lokacija su napušteni kopovi a dio lokacije gdje su pojave utvrđene ali nisu nikad eksploatirana. Danas se na području Županije eksploatiraju svega 5 vrsta čvrstih mineralnih sirovina te nafta i plin. Čvrste mineralne sirovine koje se eksploatiraju čine građevinski pijesak i šljunak, ciglarska glina, vatrostalna glina, tehničko-građevni kamen i arhitektonsko-građevni kamen. Prema podacima Ministarstva gospodarstva RH za 2006 godinu, Uprave za rudarstvo, na području Županije aktivno je 38 eksploatacijskih polja čvrstih mineralnih sirovina i 8 eksploatacijskih polja nafte i plina.
Kako sa stajališta geološke potencijalnosti važan parametar predstavljaju ležišta mineralnih sirovina koja se ne eksploatiraju te mineralne pojave, koje čine ukupni prirodni mineralni resurs Županije, ukratko slijedi opis pojedinih mineralnih sirovina koja se nalaze u bazi podataka za Županiju i u GIS-projektu Mineralne sirovine Zagrebačke županije, koji sadrži bazu podataka mineralnih sirovina sa eksploatacijskim poljima, digitalnim geološkim kartama i kartama potencijalnosti mineralnih sirovina.

Pregledna karta pojava mineralnih sirovina na području Zagrebačke županije

S obzirom da se ležišta mineralnih sirovina nalaze u županijama tj. općinama/gradovima detalji i lokalne prilike (specifičnosti lokacije) ne mogu se utvrditi s državne razine već se moraju raditi posebni dokumenti, što se osobito odnosi na mineralne sirovine koje se upotrebljavaju u graditeljstvu (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina). U tom cilju moraju se izraditi slijedeće stručne podloge:
- rudarsko-geološke studije, za područja županija,
- studija o utjecaju rudarske tehnologije na okoliš, za područje cijele države,
- planovi podjele područja županija/općina na zone eksploatacije.
Stručne podloge će biti osnova za donošenje/promjene Prostornih planova županija.
U slučaju Zagrebačke županije može se smatrati da Rudarsko-geološku studiju čine dva dokumenta:

1. Studija društveno-gospodarskog značaja, potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Zagrebačke županije (2005, OIKON)

2. Projekt inventarizacije područja eksploatacije mineralnih sirovina na području Zagrebačke županije (ovaj projekt)

Karta geološke potencijalnosti Zagrebačke županije

Površine koje po vrstama mineralne sirovine u gradovima i općinama Zagrebačke županije zauzimaju potencijalne mineralne sirovine iznosi 1084,28 km2 tzv. „nulte“ ili geološke potencijalnosti, odnosno prostiranje geoloških formacija nosilaca pojedinih sirovina na prostoru županije i njihovi udjeli na prostoru Gradova i Općina. Nakon primjene svih zabrana u prostoru koje se odnose na mineralne sirovine prostor koji kojeg se može smatrati potencijalnim za istraživanje i eventualnu eksploataciju mineralnih sirovina iznosi 362,8 km2 ili 11,8 % prostora Županije. Najveći udio otpada na prostor koji ima potencijal za ciglarsku glinu (354,81 km2), šljunke i pijeske (5,35 km2) i tehničko-građevni kamen (2,65 km2).

 

Prezentacija Studije