Home > Zavod za mineralne sirovine > Rudarsko-geološke studije > Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija

Rudarsko-geološka studija potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama na području Primorsko-goranske županije


Studija je definirala tzv „slobodni“ prostor za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na kojemu prema zakonskim i prostorno-planskim odredbama nema posebnih zahtjeva korištenja prostora. Služi kao podloga za izradu prostornog plana županije u dijelu koji se bavi gospodarenjem mineralnim sirovinama. „Slobodni“ prostori za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina su prikazani kartografski s pripadajućim zonama potencijalnosti u mjerilu 1:100 000. Baze podataka za ležišta, eksploatacijska polja, pojave mineralnih sirovina te geološke karte i karte mineralne potencijalnosti oblikovane su u GIS projekt mineralnih sirovina Primorsko-goranske županije.

 

Pregledna karta nulte geološke potencijalnosti sirovina Primorsko-goranske županije

 

 

Pregledna karta ograničene geološke potencijalnosti sirovina Primorsko-goranske županije

 

U Primorsko-goranskoj županiji se nalazi 34 eksploatacijska polja, što iznosi 5,82 % od ukupnih eksploatacijskih polja u Republici Hrvatskoj. Tehničko-građevni kamen ima 28 eksploatacijskih polja, arhitektonsko-građevni kamen jedno eksploatacijsko polje, dok je građevinski pijesak i šljunak zatupljen na 5 eksploatacijskih polja. Evidentirano je 87 napuštenih ležišta tehničko-građevnog kamena, šljunka i pijeska.


 

Panoramski prikaz eksploatacijskih polja Beavec-Voz, Fužinski benkovac i Garica

 

Od metala na području županije postoje pojave željezne rude, bakra, pojave i manja ležišta boksita i cinabarita (živa) bez ekonomskog značaja. Od energetskih mineralnih sirovina potencijalnost ugljena ne postoji, a ugljikovodici su već u fazi istraživanja u istražnim prostorima Dinaridi 1 i Dinaridi 2. Od nemetala geološka (»nulta«) i ograničena potencijalnost utvrđena je za:
        

Vrsta mineralne sirovine Potencijalnost (km2)
geološka ograničena
tehničko-građevni kamen 2672,2 1487,5
arhitektonsko-građevni kamen 634,9 280,5
građevni pijesak i šljunak 102,4 21,1
karbonatne sirovine za industrijsku preradu 3136,5 1673,9
mineralne sirovine za cementnu industriju 122,0 28,4
barit 13,4 5,1
peloidi (ljekovito blato) 3,6 3,6
Ukupno potencijalnost (%) 100,0 52,36

        

 

Autori studije:
dipl. ing. geol.Mr. sc. Boris Kruk,
dipl. ing. geol. Željko Dedić,
dipl. ing. geol. Ljiljana Kruk,
Dr. sc. Slobodan Miko,
mr. sc. Ž. Kastmüller
dipl. ing.geol. Erli Kovačević-Galović,