DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

 

 

 

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave

 

Nabava osobnih automobila

 

ev. broj:  03 /2009

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, ožujak 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 55. Zakona o javnoj nabavi i čl. 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama Naručitelj utvrđuje

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

 

 

 

 

1. Podaci o naručitelju

Hrvatski geološki institut

M. Sachsa 2, 10 000 Zagreb

telefon 01/6160-888, telefaks 01/6144-718

Internetska adresa: www.hgi-cgs.hr

 

 

2. Podaci u osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Gđa. Mladenka Jurčić

telefon: 01 61 60 750

Adresa elektroničke pošte:Mladenka.Jurčić@hgi-cgs.hr.

 

 

3. Opis predmeta nabave

Nabava osobnih automobila

CPV oznaka: 34110000-1

Naziv iz Jedinstvenog rječnika nabave: Osobni automobili

 

 

4. Tehnička specifikacija predmeta nabave i količina

 

Osobni automobili – 4 komada


 

 

VAŽNIJA SERIJSKA OPREMA:

Tip: benzinski motor

UDOBNOST

Servo upravljač

Električno pokretanje prednjih stakala

Električno pokretanje stražnjih stakala

Daljinsko središnje zaključavanje

Pokretanje motora bez ključa

Grijanje prednjih sjedala

Automatski klima uređaj (AAC)

Filter peludi

Audio

Antena

8 zvučnika

CD radio s komandama na upravljaču

MP3 CD radio s komandama na upravljaču

INSTRUMENT PLOČA

Info­zaslon: sat, vanjska temperatura i potrošnja goriva

Brojač okretaja motora

Upozorenje za neugašena svjetla i ključ ostavljen u bravi

Upozorenje za nezatvorena vrata i nevezan sigurnosni pojas vozača

Pokazivač razine goriva s upozorenjem za rezervu

UNUTRAŠNJOST

Trokraki upravljač podesiv po visini

Upravljač presvučen kožom

Obloge od tkanine na vratima

Rasvjeta putničkog prostora i svjetlo za čitanje sprijeda

Rasvjeta prtljažnika

Zrcala u oba štitnika od sunca i držač za dokumente

Držači za limenke (2 sprijeda, 1 straga)

Pretinci u prednjim vratima s prostorom za boce

Materijal sjedala

Tkanina crno­siva (glatka)

Prednja sjedala

Sjedalo vozača podesivo po visini

Ladica ispod sjedala suvozača

Grijanje prednjih sjedala

Stražnja sjedala

Uklonjivi nasloni za glavu (x3)

Djeljiva i preklopiva (60:40)

Otvaranje poklopca spremnika za gorivo iz kabine

VANJŠTINA

Odbojnici u boji karoserije

Vanjske ručke vrata u boji karoserije

Outdoor elementi

Crni zaštitni obrubi blatobrana, pragova i branika

Bočne zaštitne letvice na vratima

Dodatna zaštita branika u boji aluminija

Zaštita motora (s donje strane)

Krovni nosači

Svjetla za maglu

Prednja

Stražnja

Tonirana stakla

Zatamnjena stakla (osim vjetrobranskog te vozačevog i suvozačevog)

Vanjski retrovizori

U boji vozila

električno podesivi i grijani

Aluminijski naplaci

 

205/60 R16

Rezervni kotač smanjenih dimenzija

AKTIVNA I PASIVNA SIGURNOST

Zračni jastuk za vozača i suvozača

Bočni zračni jastuci i zračne zavjese

ESP ­ Electronic Stability Program

ABS kočnice sa raspodjelom kočione sile (EBD)

Bočna ojačanja u prednjim i stražnjim vratima

Uvlačenje pedala kočnice i spojke u slučaju sudara

Sigurnosni pojasevi s predzatezanjem + graničnik zatezne sile sprijeda

Sigurnosni pojasevi podesivi po visini sprijeda

Stražnji sigurnosni pojasevi (ELR) u tri točke

ISO­FIX sustav pričvršćivanja dječje sjedalice na stražnjim sjedalima (x 2)

Blokada motora

Visoko montirano treće kočiono svjetlo

Sigurnosna dječja brava na stražnjim vratima

Sigurnosni cilindar brave

Boja: sunčano bakrena metalik

 

 


 

5. Mjesto isporuke robe

Zagreb, Sachsova 2

 

6. Rok izvršenja usluge

30 dana od dana potpisivanja Ugovora

 

7.Opis o oznaka grupe ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja

Nije dozvoljeno nuđenje grupe ili dijelova predmeta nabave

 

8. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata

U postupku nadmetanja potrebno je dostaviti slijedeće dokaze:

 

  1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću povtrdu, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave,

ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, te

ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom  nabave.

  1. Dokaz o nekažnjavanju:

Izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela  koje vodi službenu evidenciju o tim okolnosima, koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za  jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave.

  1. Dokaz financijske i gospodarske sposobnosti:

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.

 

9. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili kupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ponuda se predaje u izvorniku. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti naznačeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

 

Sadržaj ponude:

Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

-          obrazac ponude

-          izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje

 

Način dostave ponude:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi s naznakom „Ponuda za nabavu osobnih automobila – ne otvarati“. Nepotpune i nepravodobne pristigle ponude neće se razmatrati. Nepravodobno pristigle ponude i neotvorene će biti vraćene pošiljatelju. U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljanom potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna dostavlja se na isti način kao i ponuda.

 

10. Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem

Nije dopustivo dostavljanje ponude elektroničkim putem

 

11. Dopustivost alternativnih ponuda

Nije dopustivo nuditi alternativne ponude.

 

12. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene

Cijena ponude izražava se kao ukupna cijena ponude. U cijenu treba uključiti sve troškove i eventualne popuste bez poreza na dodanu vrijednost koja se iskazuje posebno iza cijene. Cijena je nepromjenjiva.

 

13. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena

Cijena ponude mora biti iskazana u kunama.

 

14. Rok, način u uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa koji se može ispostaviti tek nakon završetka dostave osobnih automobila.

 

15. Rok valjanosti ponude

Najmanje 60 dana od dana određenog za dostavu ponude.

 

16. Kriteriji odabira ponude

Kriterij odabira je najniža cijena ponude.

 

17. Jezik na kojem se dostavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku.

 

18. Dostava, vrijeme, mjesto i datum otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponude je 01.04.2009. godine u 12.00 sati.

Adresa na koju se dostavlja ponuda je: Hrvatski geološki institut, Zagreb, Sachsova 2

Otvaranje ponude je 02.04.2009. godine u 10.00 sati.

 

19. Potrebne izjave

Ponuda treba sadržavati izjavu o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje

 

20. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju iznosi najviše 30 dana od roka za dostavu ponude.

 

21. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje sukladno čl. 137, 145 i 147, Zakona o javnoj nabavi, tijelu nadležnom za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave.

Tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

OBRAZAC PONUDE

 

 

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA:

 

Mjesto i datum:

 

 

 

                                                                 Naručitelj:

                                                                 Hrvatski geološki institut

                                                                 Sachsova 2, Zagreb        

                                   

                                    PONUDA BROJ:

 

 

Za nabavu osobnih automobila

 

  1. UKUPAN IZNOS PONUDE              

                                                             kn

Ukupan iznos ponude bez PDV-a iznosi 

                                                                                                                                 kn

Slovima

                                                                                                                                 kn          

+ PDV:

                                                                                                                                 kn

Slovima

                                                                                                                                  kn

Ukupan iznos ponude s PDV-om iznosi

                                                                                                                                  kn            

Slovima

                                                                                                                                  kn

 

2. NAČIN PLAĆANJA PONUDE

      Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa koji se može  ispostaviti tek nakon završetka dostave osobnih automobila.

      3. OPCIJA PONUDE

Opcija ponude je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.

  1. ROK IZVRŠENJA

     30 dana od dana potpisivanja Ugovora

 

 

 

PONUDITELJ:

(štambilj i potpis)

 

 

 

 

 

Naziv ponuditelja, MBS i sjedište ponuditelja:____________________________

 

 

 

 

 

 

IZJAVA

o prihvaćanju uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje

 

 

 

Izjvaljujemo da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene navedene u ponudi.

 

 

 

Ime i prezime

 

Potpis odgovorne osobe