Home > Zavod za mineralne sirovine > Rudarsko-geološke studije > Istarska županija

Istarska županija

Rudarsko-geološka studija potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama na području Istarske županije


Osnovni cilj Studije je bio usmjeriti istražne radove i eksploataciju, kao i utvrditi potencijalnost mineralnih sirovina prema odredbama za provođenje Prostornog plana Istarske županije. Također cilj Studije je bio definiranje prostora na kojima je moguće istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, gdje nema interesa ostalih korisnika prostora, a služi kao podloga za izradu prostornog plana županije, u dijelu koji se bavi gospodarenjem mineralnim sirovinama.
U ovoj Studiji obrađena je geološka građa terena županije s opisom litostratigrafskih jedinica s posebnim osvrtom na mineralne sirovine.

 

Pregledna karta mineralnih sirovina Istarske županije

 

Ležišta mineralnih sirovina, kao i eksploatacijska polja pojedinih mineralnih sirovina, svrstana su u nekoliko cjelina – metalne, nemetalne i energetske mineralne sirovine, te kartografski prikazane s pripadajućim zonama potencijalnosti, u mjerilu 1:100.000. Baze podataka za ležišta, eksploatacijska polja, pojave mineralnih sirovina te geološke karte i karte mineralne potencijalnosti oblikovane su u GIS projektu mineralnih sirovina Istarske županije. Baza podataka eksploatacijskih polja i istražnih prostora Istarske županije prikazane su u dodatku Studije kao katastar eksploatacijskih polja i istražnih prostora Istarske županije te interaktivno povezane u GIS projektu mineralnih sirovina Istarske županije.


 

Kanfanar Max Podberam Šumber

Prikaz katastarskih listova: Kanfanar-jug, Max, Podberam i Šumber II

 

U tu svrhu je izrađena geološka karta Istarske županije s pozicijama ležišta, aktivnih i napuštenih kopova, kao i pojavama mineralnih sirovina koja su nedovoljno istražena ili nemaju perspektivu. Ta karta predstavlja temelj za izradu karte geološke ili nulte potencijalnosti bez obzira na ostale korisnike prostora.

 

Pregledna karta nulte geološke potencijalnosti sirovina Istarske županije

 

Uvažavajući ograničenja kao što su zaštita arheoloških prostora, vodozaštitna područja, nacionalni parkovi, vrijedna agrarna tla, zaštićene šume i dr., a vodeći računa prvenstveno o neobnovljivosti mineralnih resursa i njegovom racionalnom korištenju, što je i zakonska obveza, izrađuje se karta tzv. ograničene potencijalnosti mineralnih sirovina u kojoj su uvažena sva ograničenja proizašla iz zakonskih propisa i prostorno-planske dokumentacije.

 

Pregledna karta zabrana istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina Istarske županije

 

Analizom te karte u mogućnosti smo predvidjeti slobodne prostore na kojima nema interesa ostalih korisnika prostora, a na kojima postoje prostori za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.
Na temelju geološke građe Istarske županije i litoloških karakteristika stijena koje mogu sadržavati korisne nakupine mineralne tvari (sirovine) i istraživanja na postojećim eksploatacijskim poljima i bazi podataka o napuštenim kopovima i ležištima te njihovim vrstama i učestalosti, mogli smo izdvojiti slijedeće grupe mineralnih sirovina s određenom geološkom potencijalnošću:

        1. Metalne mineralne sirovine:
            a. boksit (aluminijeva ruda)
        2. Nemetalne mineralne sirovine:
            a. tehničko-građevni kamen
            b. arhitektonsko-građevni kamen
            c. sirovina za proizvodnju cementa
            d. karbonatna sirovina za industrijsku preradbu
            e. opekarska sirovina
            f. keramičke i vatrostalne gline
            g. kremeni pijesak
            h. građevni pijesak i šljunak
        3. Energetske mineralne sirovine:
            a. ugljen

U ovoj Studiji napravljena je analiza prostorno-planske dokumentacije Istarske županije u području istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, kroz zakonodavni okvir, sa uvjetima razgraničenja prostora prema korištenju i namjeni , općim uvjetma i načinu eksploatacije mineralnih sirovina te kriterijima za određivanje lokacije za istraživanje mineralnih sirovina (istražnih prostora) unutar prostora utvrđenih prostornim planom. Također posebno je vrednovana Županijska razvojna strategija Istarske županije za razdoblje 2011-2013, te mineralne sirovine od posebnog značaja (arhitektonsko-građevni kamen) kao i sanacija i rekultivacija eksploatacijskog polja. Kroz niz tabličnih i grafičkih prikaza dani si podaci o proizvodnji i potražnji mineralnih sirovina (rezervi, izvozu , uvozu) u zadnjih 10 godina u Istarskoj županiji i u odnosu na RH.

 

Pregledna karta ograničene geološke potencijalnosti sirovina Istarske županije.jpg

 

Posebno su naglašeni razni utjecaji eksploatacije mineralnih sirovina na okoliš (negativni, pozitivni, prilikom otvaranja eksploatacijskih polja; zrak, flora i fauna okoliša, površinske i podzemne vode, itd.). Zatim dane su preporuke iz Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama RH, 2008, te mjere zaštite i plan praćenja stanja okoliša, te problemi vezani uz eksploataciju mineralnih sirovina (kroz anketne upitnike te stavove ekoloških nevladinih udruga u vezi s eksploatacijom mineralnih sirovina).
Zatim preporuke EU o upravljanju eksploatacijom mineralnih sirovina s obzirom utjecaja na okoliš te mogućnosti korištenja EU fondova u sanaciji eksploatacijskih polja (EU fond LIFE+, http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm).
Analizirana je strategija gospodarenja mineralnim sirovinama u kontekstu nove zakonske regulative te sadašnje ekonomske krize tj. aktualnog stanja u graditeljstvu RH i mogućnosti primjene mineralnih sirovina za različite industrije. Zatim društveno-gospodarski značaj eksploatacije mineralnih sirovina u Istarskoj županiji te razvojni potencijali i ograničenja u gospodarenju postojećim mineralnim resursima kao i smjernice za postizanje održive i ekološki prihvatljive eksploatacije mineralnih sirovina. Naglašena je važnost informatizacije monitoringa rudarske djelatnosti (informacijsko umreženje) kako bi se moglo racionalno upravljati mineralnim sirovinama i donositi pravilne mjere u sektoru mineralnih sirovina i rudarstva.

 

Autori studije:
Dr. sc. Slobodan Miko,
dipl. ing. geol.Mr. sc. Boris Kruk,
dipl. ing. geol., Željko Dedić,
dipl. ing. geol., Ljiljana Kruk,
dipl. ing. geol., Dr. sc. Zoran Peh,
dipl. ing.geol., Erli Kovačević-Galović,
dipl. ing. geol., Anto Gabrić, dipl. ing. geol.

Autori geološke karte i tumača, te autori teksta o arhitektonsko-građevnom kamenu:
Dr. sc. Dubravko Matičec, dipl. ing. geol.,
Ladislav Fuček, dipl. ing. geol.,
Mr. sc. Damir Palenik, dipl. ing. geol.,
Nenad Oštrić, dipl. ing. geol.