Home > Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju > CC-WaterS - Klimatske promjene i utjecaj na vodoopskrbu

Klimatske promjene i utjecaj na vodoopskrbu / Climate change and impacts on water supply

Koordinator za Hrvatske vode i HGI-CGS / Coordinator for Croatian Waters and Croatian Geological Survey:
Dr. sc. Josip Terzić

ccw eu see

Projekt poznat pod akronimom CC WaterS financira Europska Unija, a riječ je o projektu iz programa transnacionalne suradnje jugoistočne Europe (South East Europe, Transnational cooperation programme; SEE-TC). Vodeći partner u projektu je Bečki vodovod iz Austrije. U projektu sudjeluje 18 partnerskih institucija iz 9 zemalja regije, a to su: Austrija (3 partnera), Slovenija (3), Mađarska (1), Italija (1), Rumunjska (3), Bugarska (1), Grčka (3), Hrvatska (1) i Srbija (2). Partner u hrvatskom dijelu projekta su Hrvatske vode (HV), a HGI-CGS za njihove potrebe izvodi istraživanja.

see partneri

Prostor SEE s lokacijama partnera uključenih u CC-WaterS.
The area of South East Europe with location of partners involved in the CC-WaterS project.

Projekt se bavi istraživanjem utjecaja klimatskih promjena na vodoopskrbu. U projektu sudjeluju stručnjaci HGI-CGS, stručnjaci HV i vanjski suradnici. Istraživanja su usmjerena na tri pokusne lokacije (Vransko jezero na otoku Cresu, Bokanjačko blato kod Zadra i Blatsko polje na otoku Korčuli). U priobalnim i otočkim krškim sustavima najveću opasnost po kakvoću vode čini podzemni prodor mora u vodonosnik, a ukoliko se zbog klimatskih promjena smanje dotoci slatke vode, intruzija mora će se povećati. Stoga je opasnost od nepovoljnog utjecaja smanjenja oborina ili povišenja temperature zraka u ovakvim zonama veća nego u kontinentalnim područjima. Stoga je istraživanje vodnih bilanci u postojećim uvjetima i u uvjetima nakon mogućih klimatskih promjena najvažniji dio projekta. Hrvatski istraživači će, osim navedenog istraživanja recentnih promjena, obaviti dodatno istraživanje klimatskih varijacija/promjena kroz gotovo cijeli holocen. Na taj način moguće je zaključiti jesu li se ovakve varijacije klime događale i u nedavnoj geološkoj prošlosti, te je li moguće recentne trendove tumačiti kao dio dugotrajnijih klimatskih varijacija ili čovjek doista te promjene uzrokuje i/ili ubrzava.

CC-WaterS

Koordinator projekta je dr. sc. Gerhard Kuschnig iz Bečkog vodovoda. Koordinator projekta u Hrvatskoj je dr. sc. Josip Terzić (HGI-CGS; postavljen od HV), predstavnici u znanstvenom odboru su dr. sc. Siniša Širac (HV) i dr. sc. Željka Brkić (HGI-CGS), a u upravljačkom odboru Mojca Lukšić (HV). Pojedine radne pakete u kojima sudjeluje hrvatski partner koordiniraju dr. sc. Slobodan Miko, dr. sc. Josip Terzić, mr. sc. Ozren Hasan i dr. sc. Tamara Marković. Osim njih na projektu sudjeluje više istraživača iz HGI-CGS, od kojih važniju ulogu imaju još: Mladen Kuhta, dr. sc. Koraljka Bakrač, mr. sc. Martina Šparica Miko, mr. sc. Jasmina Reberski Lukač, Nikolina Ilijanić i Mario Dolić. Važno je napomenuti kako u izvedbi ovog projekta sudjeluju istraživači svih triju zavoda HGI-CGS.

 

Partneri / Partners:

Partneri financirani od strane Europskog fonda za regionalni razvitak / Partners financed by the European Regional Development Fund (ERDF):
Lead Partner: Municipality of the City of Vienna, Waterworks, Austria
Partner 1: Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Vienna, Austria
Partner 2: Municipality of Waidhofen an der Ybbs, Austria
Partner 3: Ministry of Spatial planning and Environment, Ljubljana, Slovenia
Partner 4: University of Ljubljana, Slovenia
Partner 5: Public Company for Water Supply and Waste Water Disposal Ljubljana, Slovenia
Partner 6: Central Directorate for Water and Environment, Budapest, Hungary
Partner 7: Regional Administration of Molise, Campobasso, Italy
Partner 8: Academy of Romania, Institute of Geography, Bucharest, Romania
Partner 9: National Meteorological Administration, Bucharest, Romania
Partner 10: National Institute for Hydrology and Water Management, Bucharest, Romania
Partner 11: Executive Forest Agency of the Ministry of Agriculture and Food, Sofia, Bulgaria
Partner 12: Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co sa, Greece
Partner 13: Municipal Enterprise for Planning and Development of Patras s.a., Greece
Partner 14: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Civil Engineering, Greece
10% Partner(financed by the Lead Partner): Croatian Waters, Zagreb, Croatia

Partneri financirani od strane predpristupnih fondova / Partners funded by pre-accession funds (IPA):
IPA Partner 1: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Serbia
IPA Partner 2: Jaroslav Cerni Institute for Development of Water Resources, Belgrade, Serbia

CC-WaterS

CC-WaterS radionica u Beču.
CC-WaterS workshop held in Vienna.

Climate change and impacts on water supply

The project known by the acronym CC WaterS is funded by the European Union, and it is a project within the South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE–TC). The leading partner in the project is Vienna waterworks (Austria). The project involved 18 partner institutions from 9 countries in the region: Austria (3 partners), Slovenia (3), Hungary (1), Italy (1), Romania (3), Bulgaria (1), Greece (3), Croatia (1), and Serbia (2). The partner in the Croatian part of the project is the Croatian Waters and the Croatian Geological Survey undertakes the research on their behalf.
The project examines the impact of climate change on the water supply. The project involved experts of the Croatian Geological Survey, Croatian Waters experts and subcontractors. Research has focused on three experimental locations (Lake Vrana on the island of Cres, Bokanjačko Blato near Zadar and Blatsko Polje on the island of Korčula). In coastal and island karst systems, the greatest threat to water quality comes from subsurface salt water intrusion in the aquifer, and if climate change reduces flows of fresh water, sea intrusion will increase. Therefore, the risk of adverse effects of reduced rainfall or elevated temperatures in these areas is higher than in continental areas. Therefore, the study of the current water balance and that predicted under conditions of possible climate change, represents the most important part of the project. Croatian researchers, besides the mentioned survey of recent changes, will undertake further research on climatic variations/changes through almost the entire Holocene. In this way it will be possible to conclude whether such climate variations occurred in the recent geological past, and whether recent trends can be interpreted as part of longer-lasting climate variations or whether human impact causes these changes and/or accelerates them.

The project coordinator is Dr. Gerhard Kuschnig from the Vienna waterworks and Dr. Josip Terzić (Croatian Geological Survey, nominated by Croatian Waters) is coordinator for Croatia. Representatives on the Scientific committee are Dr. Siniša Širac (Croatian Waters) and Dr. Željka Brkić (Croatian Geological Survey), and member of a Steering Committee is Mojca Lukšić (Croatian Waters). Individual work activities involving the Croatian partner are coordinated by Dr. Slobodan Miko, Dr. Josip Terzić, Ozren Hasan, MSc. and Dr. Tamara Marković. In addition, the project involved more researchers from the Croatian Geological Survey, of whom the most important are Mladen Kuhta, Dr. Koraljka Bakrač, Martina Šparica Miko, MSc., Jasmina Reberski Lukač, MSc., Nikolina Ilijanić and Mario Dolić. It is important to note that in this project, researchers from all departments of the Croatian Geological Survey are included.